Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-FORUM 2011 - Press Release


В опасност ли са европейските езици?

META-FORUM 2011 изпраща комбинация от обезпокоителни и оптимистични послания

META-FORUM, който ще се проведе в Будапеща, Унгария на 27/28 юни, е международна конференция за езиковите технологии и многоезичното европейско информационно общество, както и официално събитие по време на унгарското председателство на ЕС

Културното и лингвистично разнообразие е запазена марка на европейската интеграция. Въпреки че Европейският съюз работи с 23 официални езика, на нашия континент се говорят около 60 езика. Информацията, предоставяна на гражданите, бизнес партньорите, клиентите и туристите, продължава да се увеличава с бързи темпове. Дали бизнесът и публичната администрация ще бъдат в състояние да превеждат огромното количество текстове на 23 или на 60 езика? За 23 езика двойките език източник - преводен език са 506, за 60 езика - тези езикови двойки в двете посоки са 3540. Със сигурност не може да си позволим да жертваме езиковото разнообразие. Но може ли да си позволим да го поддържаме?

Европейското законодателство премахна границите пред придвижването на хора, стоки и капитал. Глобалният Интернет позволява свободния обмен на информация, а човешкият език е единственото средство за съхраняване и споделяне на познанията на човечеството и е залегнал в основата на глобалната мрежа. Глобалната мрежа поддържа множество езици, а съдържанието, което не е на английски език, се увеличава с бързи темпове. Последните останали граници, които възпрепятстват свободния поток на идеи и схващания, са езиковите граници. В днешно време огромните възможности на регионалните пазари остават неоползотворени именно поради езиковите бариери. Последният доклад на UNESCO за езиковото разнообразие посочва, че езиците са важно средство за упражняване на фундаментални права, например правото на политическа воля, образование и участие в обществото1. Гражданите използват социалните мрежи в Интернет за диалог по неотложни обществени въпроси, например за осигуряване на устойчиви енергийни източници, за реформиране на финансовата система и справяне с демографските промени, но тези дискусии все още са възпрепятствани от езиковите граници. Успешната европейска електронна демокрация се нуждае от преодоляване на езиковите бариери.

Очаква се езиковите технологии да осигурят средствата за преодоляване на езиковите граници. Наистина, през последните няколко години качеството на автоматичния превод се подобри в значителна степен. Независимо от това, изследванията и научните разработки в тази област все още се развиват твърде бавно и са твърде фрагментарни, за да могат да отговорят своевременно на проблемите на междуезиковата комуникация. По очевидни икономически причини по-голяма част от тези изследвания и разработки са съсредоточени върху английски език. Изследванията за много от европейските езици са слабо финансирани, а някои са почти напълно пренебрегнати. В този смисъл, нашите езици все още не са осигурени за бъдещето си.

META-FORUM 2011 ще представи констатациите от „белите книги”, изготвени за 30 езика, всяка една от тях проучваща състоянието на даден европейски език в дигиталната епоха. Конференцията ще събере представители на първокласни европейски изследователски центрове; малки и големи технологични корпорации; фирми за превод и други потребители на езиковите технологии; езикови общности и политици, отговорни за подкрепата на изследванията и иновациите.

Срещата е организирана от META-NET, Мрежа за върхови постижения, включваща 47 изследователски центъра в 31 държави и финансирана от Европейската комисия. META-NET е „ковачницата” на “Multilingual Europe Technology Alliance”, обединяваща изследователи в областта на езиковите технологии, създатели и потребители на езикови ресурси и иновации. Представители на повече от 280 организации от 40 държави вече са се присъединили към Мрежата за върхови постижения.

В своята встъпителна реч Зоран Станчич, заместник генерален директор за информационното общество и медиите в Европейската комисия, формулира ясни очаквания: "В Европейския съюз до голяма степен са премахнати физическите граници между държавите, но въпреки това все още остават много граници, в това число и езикови. Достъпът до информация на всички езици е задължително условие, за да се разшири придвижването на стоки и услуги и за да се ускори появата на единен дигитален пазар. Убедено вярвам, че Европа може да продължи да развива своето лидерство в езиковите технологии и да предоставя решения, от които ще се ползва европейското общество и икономика. Единственият начин, по който можем да постигнем това, е да комбинираме усилията си и да изградим стабилни партньорства с всички заинтересовани страни. Мястото на езиковите технологии в бъдещото европейско изследователско и иновационно пространство ще зависи изключително много от способността на всички да говорят в един глас."

Участниците в META-FORUM ще дискутират върху първоначалните планове и насоки във връзка с очаквания технологичен напредък. Организирани в три групи, експерти от повече от 100 компании и изследователски организации вече обединиха предприемчиви виждания за бъдещите изследвания и за важните приложения на езиковите технологии, които ще променят нашата работа и ежедневие. Тези виждания ще бъдат представени и обсъдени по време на конференцията в Будапеща. Споделената визия ще бъде отправна точка за дневния ред на стратегическите изследвания. Както обясни Ханс Уцкорайт, координатор на META-NET: “С правилна визия, участници и дневен ред ние можем да осигурим бъдещето на европейските езици и конкурентноспособността на европейския индустриален сектор в ключови области на технологичния растеж. Публичните разходи за такова усилие едва ли ще са повече от тези за 100 километра магистрала в новите държави членки.”

Планираното мащабно усилие не само ще подобри автоматичния превод, но и ще доведе до създаването на технологии, правещи възможни много други приложения. Езиковите технологии днес се признават като една от ключовите области на растеж в сферата на информационните технологии. Големи многонационални корпорации като Google, Microsoft, IBM и Nuance инвестират големи суми в тази област. В Европа стотици малки и средни предприятия са се специализирали в определени приложения или услуги в сферата на езиковите технологии. Езиковите технологии позволят на хората да общуват, да учат, да правят бизнес и да споделят познания отвъд езиковите граници и независимо от компютърните си умения.

Езиковите технологии ни помагат при изпълнението на ежедневни задачи като писане на съобщения по електронната поща или купуване на билети. Използваме ги, когато търсим и превеждаме интернет страници, когато използваме програмите за проверка и корекция на правопис и граматика, когато включваме системи на нашия автомобил или мобилен телефон с гласови команди, когато получаваме препоръки в онлайн книжарници или следваме инструкции от мобилно навигационно приложение. В близко бъдеще ще можем да говорим на компютърните програми, както и на машините и уредите, включително на обслужващите роботи, които скоро ще навлязат в нашите домове и офиси. Където и да сме, когато се нуждаем от информация, можем просто да попитаме за нея, а когато се нуждаем от помощ, да я поискаме. Премахването на комуникационните бариери между хората и технологиите ще промени нашия свят.

По време на META-FORUM основните говорители - Томас Хофман от Google Europe и Бран Богураев от IBM USA, ще представят доклади за технологичните предимства и планове на своите големи международни корпорации. Някои от най-изтъкнатите европейски учени в областта на езиковите технологии ще обобщят най-модерните постижения, ще разкрият нови важни научни открития и ще споделят своя успешен опит в европейските изследвания. Представители на големи потребители на езикови технологии като службата за преводи на Европейската комисия, Daimler Corporation и Vodafone ще направят изказвания за ползите от приложенията в областта на езиковите технологии и ще представят своите потребности.

Във вторник, 28 юни 2011 г., ще бъде присъдена награда за изключителни научноизследователски постижения, технологии и услуги за европейското многоезично информационно общество, както и няколко почетни знака за принос при създаването на иновативни многоезични продукти и услуги. Изложението, което ще се проведе едновременно с основната конференция, ще представи разработки на големи и малки компании в областта на езиковите технологии, както и витрина с най-новите постижения на научноизследователски проекти, финансирани от ЕС.

Две държави с многоезични общности – Индия със своите 19 “официални” езика и Южна Африка с 11 национални езика – имат системни програми в сферата на езиковите технологии. Тези програми ще бъдат представени по време на META-FORUM заедно с други европейски и национални изследователски програми. Проблемите и стратегиите за решения на многоезичните общества и по-слабо поддържаните с ресурси европейски езици ще бъдат съпоставени и обсъдени в паралелни дискусии.

Предпоставка за създаването на успешни приложни продукти за даден език са големи по обем паралелни корпуси на писмени текстове и реч. Друга предпоставка е наличието на базова технология за езиков анализ за всеки език. По време на форума в Будапеща META-NET ще демонстрира нова услуга за споделяне и поддържане на такива ресурси, наречена META-SHARE, която до голяма степен ще улесни научноизследователската и приложната дейност. Наличието и качеството на тези ресурси е различно за различните езици в зависимост от използването на езика, проблемите, които езиковата структура поставя пред автоматичната обработка, и изследванията, които вече са били проведени в тази връзка. Преди „белите книги” на META-NET, никой друг не е оценявал състоянието на европейските езици във връзка с технологичното им осигуряване. Сега META-NET може да покаже защо повечето езици са изправени пред сериозни проблеми и да определи най-опасните пропуски.

Основното послание на META-FORUM 2011 гласи: Въпреки че ЕС и неговите държави членки вече са оказали подкрепа за редица индивидуални изследователски проекти, технологичната пропаст между “големите” и “малките” езици продължава да се задълбочава. В Европа не се полагат достатъчно усилия и няма координация за осигуряването на липсващите ресурси и технологии, както и за споделянето на технологии от различни езици. Налице са сериозни основания да се изправим пред това огромно предизвикателство с общи усилия, включващи ЕС, неговите държави членки и бизнеса: приоритети за по-малките езикови общности; трансфер на технологии между езиците; продуктивност на ресурсите, технологиите и услугите; разбиране за това, че лингвистичните граници често не съвпадат с политическите граници. Европа трябва да предприеме действия, за да подготви своите езици за дигиталната епоха. Езиците са ценен компонент от нашето културно наследство и затова заслужават да бъдат запазени за бъдещето.

 


1 Генерален директор на UNESCO, Междусекторна средносрочна стратегия за езиците и мултилингвизма, Париж, 2007 г. (http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001503/150335e.pdf).