Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-FORUM 2011 - Press Release


Er Europas sprog i fare?

META-FORUM 2011 sender en blanding af alarmerende og optimistiske budskaber

META-FORUM, som afholdes i Budapest, Ungarn d. 27. og 28. juni, er en international konference om de teknologier som er tvingende nødvendige for at opretholde et flersprogligt, europæisk informationssamfund. Konferencen afholdes som et officielt arrangement i forbindelse med det ungarske EU-formandskab, og fra Danmark deltager bl.a. repræsentanter fra Københavns Universitet, Dansk Sprognævn og dansk erhvervsliv.

Kulturel og sproglig mangfoldighed er kendetegnende for den europæiske integration. EU arbejder på 23 officielle sprog, men der tales omkring 60 sprog på hele kontinentet når regionale sprog tælles med. Informationsmængden til borgere, erhvervsfolk og forbrugere øges hele tiden. Spørgsmålet er om erhvervslivet og den offentlige administration vil være i stand til at oversætte denne store mængde tekst til 23 eller 60 forskellige sprog? Med 23 sprog er der allerede 506 kilde- og målsprogspar, mens 60 sprog giver 3540 forskellige kombinationer. Vi har ikke råd til at ofre vores sproglige mangfoldighed - men har vi råd til at beholde den?

Europæisk integration betyder at man fjerner grænserne for mennesker, varer og kapital. Internettet muliggør fri udveksling af information med hele kloden, og sproget, som er det centrale medie til overlevering af menneskelig viden, er det stof nettet er vævet af. Men der bruges mange sprog på internettet, og mængden af indhold på andre sprog end engelsk er stødt stigende. De sidste grænser for informationers og tankers frie bevægelse er sproggrænser. Store regionale markeder står i dag uudnyttede på grund af store sprogbarrierer. En nyligt offentliggjort UNESCO-undersøgelse om flersproglighed viser at sproget er det helt centrale medium til at sikre grundlæggende rettigheder som politisk ytringsfrihed, mulighed for uddannelse og mulighed for generel samfundsdeltagelse.1 Borgerne er begyndt at bruge sociale medier på nettet til livlige debatter om samfundsmæssige spørgsmål såsom vedvarende energi, reform af det finansielle system og håndtering af demografiske forandringer, men disse debatter er stadig begrænset af sprogforskelle. For at lykkes må europæisk e-demokrati kunne overskride de sproglige barrierer.

Sprogteknologi forventes at kunne tilvejebringe de nødvendige værktøjer til at nedbryde sådanne sprogbarrierer, og maskinoversættelse er blevet meget bedre de seneste år. Ikke desto mindre er forskningen stadig for langsom og fragmenteret til at løse vores sprogproblemer i tide. Af økonomiske årsager fokuserer det meste forskning og udviklingsarbejde inden for sprogteknologi på engelsk. Hovedparten af de europæiske sprog har kun få sprogressourcer til rådighed, og nogle sprog har næsten ingen. I den forstand er vores sprog endnu ikke fremtidssikrede.

På META-FORUM 2011 vil der bliver fremlagt studier af 30 europæiske sprogs status i den digitale tidsalder. Konferencen samler repræsentanter fra de bedste europæiske forskningscentre, små og store teknologivirksomheder, oversættelsesbureauer og andre brugere af sprogteknologi samt politikere med ansvar for forskning og innovation.

Konferencen organiseres af META-NET, et netværk bestående af 47 forskningscentre i 31 lande finansieret af EU-Kommissionen. META-NET udgør en flersproglig, europæisk teknologialliance (Multilingual Europe Technology Alliance) som bringer forskere, udbydere og brugere sammen i en stor europæisk forsknings- og innovationssatsning. Der er allerede repræsentanter fra mere end 280 organisationer i 40 lande i alliancen.

I sin åbningstale formulerede vice-generaldirektør for Informationssamfund og Medier i EU-Kommissionen Zoran Stančič sine forventninger sådan her: "I EU har vi i vid udstrækning fjernet grænser mellem lande, men der findes stadig mange grænser, heriblandt sproglige. Adgang til information på alle sprog er en forudsætning for at øge udbuddet af produkter og tjenester, og for at fremme skabelsen af et gnidningsfrit digitalt indre marked. Jeg er overbevist om at Europa kan udbygge sin førerposition inden for sprogteknologi og levere løsninger som vil gavne de europæiske samfund og deres økonomier. Den eneste måde vi kan opnå dette, er hvis alle involverede parter arbejder sammen. Sprogteknologiens plads i fremtidens europæiske forsknings- og innovationslandskab kommer til at afhænge af feltets evne til at tale med én stemme".

Deltagerne i META-FORUM vil diskutere de overordnede visioner og planer for de nødvendige teknologiske fremskridt. Fordelt på tre visionsgrupper og via offentlig debat på nettet har eksperter fra mere end hundrede firmaer og forskningsinstitutioner allerede formuleret visioner for fremtidig forskning og for nye sprogteknologiske værktøjer der vil forandre både vores arbejde og dagligdag. Visionerne vil blive præsenteret og diskuteret på konferencen i Budapest. Den samlede vision vil danne udgangspunkt for en strategisk forskningsdagsorden, og førsteudkastet til denne skal også diskuteres på konferencen. Koordinatoren for META-NET, Hans Uszkoreit forklarer: "Med den rigtige vision, de rigtige aktører og den rigtige plan kan vi sikre fremtiden for Europas sprog og den europæiske industrisektors konkurrenceevne i et teknologisk felt i vækst. De offentlige udgifter til sådan en indsats bliver måske ikke højere end for 100 kilometer motorvej i en ny medlemsstat."

Den planlagte, storstilede indsats vil ikke bare forbedre maskinoversættelse, men også skabe nye teknologier med andre anvendelsespotentialer. Sprogteknologi ses generelt som et nøgleområde for vækst indenfor it-sektoren, og store internationale virksomheder som Google, Microsoft, IBM og Nuance har foretaget betydelige investeringer på området. I Europa har hundredvis af små og mellemstore virksomheder specialiseret sig i sprogteknologiske applikationer og tjenester. Sprogteknologi gør mennesker i stand til at samarbejde, lære, gøre forretning og dele viden på tværs af sproggrænser og uafhængigt af deres computerkundskaber.

Allerede i dag hjælper sprogteknologi os med dagligdags opgaver som at skrive e-mails eller købe billetter. Vi nyder godt af sprogteknologi når vi søger efter og oversætter sider på nettet, når vi bruger tekstbehandlingsprogrammers stave- og grammatikkontrol, når vi får anbefalinger på internetboghandlere, og når vi følger talte instruktioner i mobile navigationssystemer. Snart vil det blive muligt at tale til de computerprogrammer, maskiner og robotter vi bruger derhjemme og i vores arbejde. Hvis vi mangler information, vil vi bare kunne spørge efter den uanset hvor vi er. Når vi fjerner kommunikationsbarrieren mellem mennesker og teknologi, ændrer det vores verden.

Ved META-FORUM vil hovedtalerne Thomas Hofmann fra Google Europe og Bran Boguraev fra IBM USA tale om deres firmaers teknologiske fremskridt og planer. Nogle af de fremmeste europæiske forskere i sprogteknologi vil opsummere state-of-the-art, fremvise nye gennembrud og dele succeshistorier fra europæisk forskning. Repræsentanter fra store aftagere af sprogteknologi, såsom EU-Kommissionens oversættelsestjeneste, Daimler Corporation og Vodafone, vil tale om fordelene ved sprogteknologi og formulere deres fremtidige behov på området.

Onsdag 28. juni 2011 uddeles den såkaldte META-pris for fremragende forskning, teknologi- og tjenesteudvikling i det flersprogede europæiske informationssamfund. Endvidere vil der blive uddelt anerkendelsesmærkater til flere flersprogede produkter og tjenester. Sideløbende med konferencen vil små og store virksomheder inden for sprogteknologi fremvise de seneste forsknings- og udviklingsresultater fra EU-finansierede projekter.

Ved META-FORUM vil to lande med stor sprogdiversitet præsentere deres nationale forskningsprogrammer: Indien og Sydafrika - med hhv. 19 officielle og 11 nationale sprog. Begge lande forsker aktivt i sprogteknologi. To paneldebatter har problemer og løsningsstrategier for flersprogede samfund og for de knap så ressourcestærke sprog på dagsordenen.

En forudsætning for brugbare sprogteknologiske værktøjer er store mængder sproglige data i form af tekst og tale. En anden forudsætning er grundlæggende analyseredskaber for hvert sprog. Ved konferencen i Budapest introducerer META-NET en ny tjeneste til at dele og vedligeholde sådanne ressourcer, under navnet META-SHARE. Omfanget og kvaliteten af disse ressourcer varierer fra sprog til sprog, afhængig af sprogets kommercielle status samt af mængden af udført forskning inden for de enkelte sprog. Før META-NETs white papers fandtes der ingen samlet oversigt over de europæiske sprogs status inden for sprogteknologi. Nu kan META-NETs undersøgelser afdække hvorfor de fleste sprog står over for alvorlige problemer, og undersøgelserne hjælper med til at klarlægge de største mangler.

Hovedbudskabet fra META-FORUM 2011 er, at selvom EU og dets medlemslande allerede har finansieret adskillige individuelle forskningsprojekter, bliver den teknologiske afstand mellem "store" og "små" sprog stadig større. Endnu har der ikke i Europa været nogen koordineret indsats af tilstrækkeligt omfang til at skabe de nødvendige ressourcer og/eller den nødvendige teknologioverførsel. Der er vægtige grunde til at gå til denne opgave som en fælles opgave som involverer alle de europæiske medlemslandene og deres industrier. Dette indebærer at tage højde for den ekstra høje udgift per indbygger for de mindre sprogsamfund, for den nødvendige teknologioverførsel mellem sprog samt for det faktum at sproglige grænser ikke altid falder sammen med politiske grænser. Europa må handle for at forberede sine sprog på den digitale tidsalder. De er en værdifuld del af vores kulturarv, og derfor fortjener de en fremtidssikring.1 UNESCO Director-General, Intersectoral mid-term strategy on languages and multilingualism, Paris, 2007 (http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001503/150335e.pdf).