Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-FORUM 2011 - Lehdistötiedote

Euroopan kielet vaarassa?

META-FORUM 2011 tarjoaa hälyttäviä mutta myös optimistisia näkemyksiä

Budapestissä, Unkarissa 27.-28.6.2011 järjestettävä META-FORUM on monikielisen eurooppalaisen tietoyhteiskunnan tarvitsemia tehokkaita teknologioita käsittelevä kansainvälinen konferenssi. Se on myös Unkarin EU-puheenjohtajakauden virallinen tapahtuma.

Kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus on leimallista Euroopan yhdistymisessä. Euroopan unionin työskennellessä 23 virallisella kielellä puhutaan maanosassamme yhteensä noin 60 kieltä - kun alueelliset kielet lasketaan mukaan. Kansalaisille, yrityksille, kuluttajille ja turisteille tarjottavan tiedon määrä kasvaa samalla nopeasti. Onko yritysten ja hallinnollisten toimijoiden mahdollista kääntää valtavaa tekstimassaa 23 tai 60 kielelle? 23 kieltä kohden meillä on jo nyt 506 lähtö- ja kohdekieliparia ja 60 kielen kohdalla kielipareja tarvitaan jo 3540. Meillä ei ole varaa menettää kielellistä monimuotoisuutta, mutta löydämmekö varoja ylläpitää sitä?

Euroopan integraatio poistaa ihmisten, tavaroiden ja pääoman välisiä raja-aitoja. Maailmanlaajuinen Internet-verkko mahdollistaa tiedon vapaan liikkumisen, ja koska ihmiskieli on ainoa käytettävissämme oleva väline ihmiskunnan tietovaraston säilyttämiseksi ja jakamiseksi, voidaan kielen sanoa siten toimivan verkon koossapitävänä voimana. Verkko koostuu kuitenkin monista kielistä, ja sen muu kuin englanninkielinen sisältö kasvaa erittäin nopeaa vauhtia. Kielelliset rajoitukset muodostavat viimeisen esteen tiellä, joka johtaa ideoiden ja ajatusten vapaaseen kulkuun. Mittavat alueellisen kaupankäynnin mahdollisuudet jäävät vielä tänään käyttämättä kielellisten esteiden vuoksi. Tuoreessa monikielisyyttä käsittelevässä UNESCO-raportissa todetaan, että kielet ovat tärkeä tekijä perustuslaillisten oikeuksien toimeenpanossa, joita ovat esimerkiksi poliittisen kannan ilmaiseminen vapaasti, koulutus ja oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan. 1 Asioista huolestuneet kansalaiset ovat tarttuneet Internetin sosiaalisen median tarjoamiin mahdollisuuksiin käydä vireää keskustelua ajankohtaisista sosiaalisista kysymyksistä, kuten kestävän energiatuotannon varmistamisesta, rahoitusjärjestelmien uudistamisesta tai väestön rakenteen muutoksista; mutta keskustelut käydään yhä kielellisten rajojen muodostamissa aitauksissa. Voittoisan eurooppalaisen e-demokratian on astuttava kielellisten rajojen yli.

Kieliteknologian odotetaan tarjoavan välineet kielellisten rajojen ylittämiseen. Viime vuosina konekääntämisessä onkin saavutettu huomattavia edistysaskelia. Tutkimus- ja kehitystyö on kuitenkin vielä selvästi liian pirstaleista ja hidasta, jotta kieliin liittyvien ongelmien ratkaisuihin päästäisiin riittävän nopeasti. Ilmeisistä taloudellisista syistä johtuen suurin osa tutkimuksesta ja kehitystyöstä kohdistuu englannin kieleen. Pääosa Euroopan kielistä on erittäin huonosti resursoituja ja jotkin kielistämme ovat täysin laiminlyödyssä tilassa. Tässä mielessä kieltemme elinvoimaisuutta tulevaisuudessa ei vielä ole varmistettu.

META-FORUM 2011 tulee tarjoamaan tietoa näistä kysymyksistä 30 kielen osalta kielten valkoisten kirjojen kautta. Niistä jokainen tarkastelee yhden eurooppalaisen kielen tilannetta tänä digitaalisena aikana. Konferenssi tuo yhteen edustajia korkean tason eurooppalaisista tutkimuskeskuksista; pienistä ja suurista kieliteknologiayrityksistä; käännöspalveluista ja muista kieliteknologiaa hyödyntävistä tahoista; kieliyhteisöistä; sekä poliittisista toimijoista, jotka vastaavat tutkimuksen ja innovaatioiden tukemisesta.

Kokouksen järjestäjä on META-NET, Euroopan komission rahoittama huippututkimuksen verkosto, joka koostuu 47 tutkimuskeskuksesta 31 maassa. META-NET rakentaa monikielisen Euroopan tietoyhteiskunnan teknologialiittoa “Multilingual Europe Technology Alliance” yhdistäen teknologian tutkijoita, tuottajia ja käyttäjiä laajaan eurooppalaiseen tutkimuksen ja innovaatioiden verkostoon. Yli 280 organisaation edustajat 40 maasta ovat jo liittyneet mukaan.

Avauspuheessaan Zoran Stančič, Euroopan komission tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosaston varapääjohtaja selventää odotuksia seuraavasti: "Euroopan unionissa olemme jo pitkälti poistaneet maiden välisiä fyysisiä rajoja, mutta silti monia aitoja on vielä pystyssä, niiden joukossa myös kielellisiä. Tiedonsaanti kaikilla kielillä on tuotteiden ja palveluiden vapaan liikkumisen edistämisen kuten myös saumattomasti toimivan digitaalisen yhteismarkkina-alueen nopean kehittymisen välttämätön edellytys. Uskon vakaasti, että Eurooppa voi kehittää johtoasemaansa kieliteknologian saralla ja tuottaa ratkaisuja, jotka tulevat hyödyntämään Euroopan yhteisöjä ja taloutta. Kuitenkin ainoa tie tavoitteen saavuttamiseen on yhdistää voimamme ja rakentaa vahva kumppanuus, jossa kaikkien toimijoiden tarpeet on huomioitu. Kieliteknologioiden asema tulevaisuuden Euroopan tutkimuksen ja innovaatioiden kentällä tulee riippumaan täysin siitä, miten hyvin pystymme yhdessä puhumaan sen puolesta."

META-FORUMin osallistujat tulevat keskustelemaan suuntaa-antavista visioista ja alkuvaiheen suunnitelmista tavoitteena olevan teknologisen kehityksen toteuttamiseksi. Kolme visiointiryhmää ja kaikille avoin keskusteluryhmä verkossa ovat jo yli sataa yritystä ja tutkimusorganisaatiota edustavien asiantuntijoiden voimin rakentaneet huimia visioita tulevaisuuden tutkimuksesta ja tehokkaista kieliteknologisista sovelluksista, jotka tulevat muuttamaan työtehtävämme ja vaikuttamaan arkeemme. Visiot esitellään ja niistä keskustellaan Budapestin konferenssissa. Yhteinen visio tulee toimimaan lähtökohtana strategiselle tutkimusohjelmalle, jonka ensimmäisestä luonnoksesta keskustellaan META-FORUMissa. META-NET -koordinaattori Hans Uszkoreit esittää asian seuraavasti: “Kun visio, toimijat ja agenda ovat kohdallaan, on meillä mahdollisuus varmistaa Euroopan kielten ja kieliteknologiateollisuuden tulevaisuuden kilpailukyky teknologisen kasvun keskeisellä alueella. Tämän luokan hankkeen julkiset kustannukset eivät varmastikaan ylitä kustannuksia, jotka syntyvät 100 kilometrin mittaisen moottoritien pätkän rakentamisesta uusiin jäsenmaihin.”

Suunnitteilla oleva laajamittainen hanke ei tule ainoastaan parantamaan automaattisen käännöksen tuloksia vaan sen avulla luodaan myös perusteknologioita useille muille sovelluksille. Kieliteknologia on tänään yleisesti tunnustettu informaatioteknologian yhdeksi keskeiseksi kasvualueeksi. Laajat kansainväliset yritykset kuten Google, Microsoft, IBM ja Nuance ovat investoineet alaan merkittävästi. Euroopassa sadat pienet ja keskisuuret yritykset ovat erikoistuneet tiettyihin kieliteknologian sovelluksiin tai palveluihin. Kieliteknologia tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia yhteistyössä, oppia, harjoittaa liiketoimintaa ja jakaa tietoa kieltenvälisten rajojen yli ja riippumatta tietoteknisistä valmiuksistaan.

Kieliteknologia tukee meitä arjen askareissamme jo tänään, kun kirjoitamme sähköposteja tai ostamme lippuja. Hyödynnämme kieliteknologiaa hakiessamme verkkosivuja ja kääntäessämme niitä; käyttäessämme tekstintuottajan apuvälineitä ja niiden kielen- ja kieliopintarkistusominaisuuksia; käyttäessämme auton viihdekeskusta tai matkapuhelintamme puheohjauksella; saadessamme suosituksia verkossa olevasta kirjakaupasta; tai seuratessamme navigaattorin puhumia ohjeita. Tulemme lähitulevaisuudessa puhumaan tietokoneohjelmille samoin kuin koneille ja apuvälineille, mukaan lukien palveluroboteille, joita olemme jo pitkään odottaneet saapuvaksi koteihimme ja työpaikoillemme. Missä ikinä olemmekaan tarvitessamme tietoa, me yksinkertaisesti pyydämme sitä ja kun tarvitsemme apua, tulemme vaatimaan sitä suorin sanoin. Kommunikaation esteiden poistaminen ihmisten ja teknologisten tuotteiden väliltä tulee muuttamaan maailmamme.

META-FORUMin pääpuhujat Thomas Hofmann Google Europesta ja Bran Boguraev IBM USA:sta tulevat raportoimaan edustamiensa isojen kansainvälisten yritysten teknologisista edistysaskelista ja suunnitelmista. Euroopan johtavia kieliteknologian asiantuntijoita kuullaan tämänhetkisestä tilanteesta ja viimeisimmistä edistysaskelista sekä tutkimuksen menestystarinoista Euroopassa. Isojen kieliteknologian loppukäyttäjien kuten Euroopan komission käännösyksikön, Daimler Corporationin ja Vodafonen edustajat puhuvat kieliteknologisten sovellusten tarjoamista eduista ja kertovat samalla millaisia tarpeita yrityksillä tällä saralla on.

Tiistaina 28.6.2011 jaetaan META-palkinto, META-Prize, joka myönnetään merkittävästä Euroopan monikielistä yhteisöä hyödyttävästä tutkimuksesta, teknologisesta kehityksestä ja palveluista, ja monet tunnustuspalkinnot, META-Seals of Recognition, myönnetään innovatiivisille monikielisille tuotteille ja palveluille. Pääkonferenssin kanssa samanaikaisesti avoinna oleva kieliteknologiateollisuusnäyttely tarjoaa kieliteknologian alalla toimivien isojen ja pienten yritysten näytöksiä ja havaintoesityksiä, ja yritykset tulevat myös esittelemään uusimpien EU-rahoitteisten tuotekehitysprojektiensa tuloksia.

Kaksi monikielisen yhteiskunnan maata —Intia ja sen 19 “virallista” kieltä sekä 11 kansalliskielen Etelä-Afrikka—vetävät systemaattisia kieliteknologiaohjelmia. Nämä ohjelmat esitellään META-FORUMissa EU-ohjelmien ja kansallisten tutkimusohjelmien rinnalla. Monikielisten yhteiskuntien ja Euroopan vähemmistökielten ongelmia ja strategioita niiden ratkaisemiseksi verrataan ja niistä keskustellaan kahdessa paneelikeskustelussa.

Laadukkaiden sovellusten kehittämisen edellytys kielelle kuin kielelle on laajojen kerättyjen ja analysoitujen kieliaineistojen, kuten tekstien tai puheäänitteiden, olemassaolo. Toinen edellytys on keskeisten kielellistä analyysiä tuottavien kieliteknologisten työkalujen saatavuus kaikkien kielten tutkimuksessa. META-NET tulee Budapestissä esittelemään META-SHAREn, joka on uusi palvelu resurssien jakamista ja ylläpitoa varten ja joka tulee suuresti helpottamaan tutkimusta ja kehitystyötä. Resurssien saatavuus ja laatu vaihtelevat kielten välillä riippuen kyseisen kielen kaupallisesta merkityksestä, siitä millaisia ongelmia kieli tuottaa automaattiselle kielenkäsittelylle ja kielestä jo tehdyn tutkimuksen laajuudesta. Ennen META-NETin valkoisia kirjoja ei Euroopan kielten tilaa ollut tarkasteltu suhteessa niiden nauttimaan teknologiseen tukeen. Nyt META-NET pystyy osoittamaan, miksi useimmat kielet ovat kohtaamassa vakavia ongelmia ja määrittämään välittömimmät uhkakuvat.

Keskeisin META-FORUM 2011 –viesti kuuluu: Vaikka EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo tukeneet lukuisia tutkimushankkeita, kasvaa teknologiakuilu “isojen” ja “pienten” kielten välillä edelleen. Euroopassa ei vielä ole nähty riittävän laajaa ja riittävän tehokkaasti koordinoitua hanketta puuttuvien resurssien ja teknologioiden sekä teknologiansiirron luomiseksi suurimmalle osalle sen kielistä. Hyviä syitä ryhtyä yhteisölliseltä pohjalta tähän valtavaan haasteeseen, missä on mukana EU, sen jäsenvaltiot ja teollisuus, löytyy useita: pienten kieliyhteisöjen kantama korkea taloudellinen taakka; kieltenvälisen teknologiasiirron tarve; resurssien, työkalujen ja palvelujen yhteensopivuuskysymykset; eivätkä kielelliset rajat aina mukaile poliittisia rajoja. Euroopan on ryhdyttävä toimiin valmistaakseen eurooppalaiset kielet digitaaliseen aikaan. Kielet ovat merkittävä osa kulttuuriperintöämme ja ne ansaitsevat turvatun tulevaisuuden.

 


1 UNESCO Director-General, Intersectoral mid-term strategy on languages and multilingualism, Paris, 2007 (http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001503/150335e.pdf).