Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-FORUM 2011 - Press Release


Er Europas språk i fare?

META-FORUM 2011 veksler mellom håp og pessimisme

META-FORUM som avholdes 27.-28. Juni i Budapest er en internasjonal konferanse om bærekraftige teknologier for et flerspråklig europeisk informasjonssamfunn og er en offisiell del av programmet for det ungarske EU-presidentskapet.

Kulturelt og språklig mangfold er et kjennemerke for Europa. EU har 23 offisielt anerkjente arbeidsspråk, men det finnes omlag 60 europeiske språk om man tar med de regionale språkene. Informasjonsstrømmen rettet mot innbyggere, næringsliv, forbrukere og turister mottar er raskt økende. Kommer næringslivet og offentlig administrasjon til å kunne oversette disse store informasjonsmengdene til 23 eller til og med 60 språk? For 23 språk har vi allerede 506 språkpar med kildespråk og målspråk som det oversettes mellom, med 60 språk vil tallet nå 3540. Det er ingen tvil om at vi ikke har råd til å miste vårt språklige mangfold. Men har vi råd til å bevare det?

Som et ledd i den europeiske intergasjonsprosessen har grensene for mennesker, varer og kapital blitt oppmyket innenfor EØS-området. Det verdendensomspennende internettet gjør fri utveksling av informasjon mulig. Språket er det eneste mediet vi har for å lagre og dele menneskehetens oppsamlede kunnskap, og er dermed selve grunnstoffet nettet bygges av. Men internet består av mange ulike språk, og innhold på andre språk enn engelsk er raskt voksende. Språkgrensene er kanskje den siste hindringen for fri flyt av idéer og informasjon. Store regionale markeder står udekket på grunn av språkbarrierer. En ny UNESCO-rapport om flerspråklighet viser at språk er et essensielt grunnlag for grunnleggende rettigheter som politisk ytringsfrihet, utdanning og samfunnsdeltakelse1. Sosiale medier er allerede flittig brukt av enkeltpersoner og organisasjoner for å diskutere viktige tema som bærekraftig energi, reformer av finanssystemene og demografisk utviklingstrender, men disse diskusjonene fragmenteres av språkbarrierer. Et velfungerende europeiske e-demokrati er avhengig av å overskride språkgrensene.

Det er forventet at språkteknologi vil være et middel for å overvinne språkbarrierer. De siste årene har for eksempel maskinoversettelse blitt kraftig forbedret, men forskning og utvikling skjer altfor sakte og spredt til at språkproblemene kan løses i tide. Økonomiske interesser gjør at det aller meste av forskning og utvikling fokuserer på engelsk. Mindre språk som norsk mangler ressurser, og for mange språk forsømmes utviklingen nesten fullstendig. Slik sett er språkene våre enda ikke klar for fremtiden.

META-FORUM 2011 skal presentere funn fra statusrapporter for 30 språk som oppsummerer situasjonen for europeiske språk i den digitale tidsalderen. Konferansen samler forskere fra de fremste forskningssentrene i Europa, små og store teknologibedrifter, oversettere og andre språkteknologibrukere, språksamfunn og beslutningstakere som er ansvarlig for finansiering av forskning og innovasjon.

Møtet arrangeres av META-NET, et EU-finansiert nettverk for fremragende forskning som består av 47 forskningssentre i 31 land. META-NET står bak initiativet ”Multilingual Europe Technology Alliance” som samler forskere, tilbydere og brukere av språkteknologi til en felles europeisk innsats for forskning og innovasjon. Representanter for mer enn 280 organisasjoner fra 40 land har allerede sluttet seg til alliansen.

Deltakerne på META-FORUM vil diskutere de overordnede visjonene og foreløpige planer for den forestående teknologi-innsatsen. Gjennom tre visjonsgrupper og offentlig dialog har eksperter fra mer enn 100 bedrifter og forskningsorganisasjoner samlet visjoner for fremtidig forskning og kraftige språkteknologiske verktøy som kommer til å forandre både arbeids- og hverdagsliv. Denne felles visjonen er utgangspunktet for en strategisk forskningsagenda, og et første utkast vil bli diskutert på META-FORUM. Hans Uszkoreit, coordinator for META-NET forklarte at “Med rette visjoner, aktører og agenda kan vi sikre fremtiden for Europas språk og konkurransedyktigheten for europeiske bedrifter på et nøkkelområde for teknologisk vekst. DE offentlige kostnadene for en slik innsats behøver ikke være høyere enn prisen for byggingen av 100 kilometer motorvei i et av EUs nye medlemsland.

Dette krafttaket vil ikke bare gi bedre maskinoversettelse men også skape grunnlagsteknologier for mange andre applikasjoner. Det er allment anerkjent at språkteknologi er et av de viktigste vekstområdene for informasjonsteknologi i dag. Store internasjonale selskaper som Google, Microsoft, IBM og Nuance har gjort store investeringer på feltet. I Norge har flere små og mellomstore bedrifter spesialisert seg på ulike språkteknologiske applikasjoner og tjenester, blant annet for søketeknologi, hjelpemidler for dyslektikere, retteprogrammer og oversettelsestjenester. Språkteknologi gjør det lettere for folk å samarbeide, lære, drive forretninger og dele kunnskap på tvers av språkgrensene, uavhengig av dataferdigheter.

Allerede i dag drar vi nytte av språkteknologi ved dagligdagse gjøremål, som e-post eller billettkjøp. Vi bruker språkteknologi når vi søker etter og oversetter nettsider, når vi bruker stavekontrollen i et tekstbehandlingsprogram, når vi bruker underholdningssystemet i bilen eller talekommandoer på mobiltelefonen, når vi mottar anbefalinger fra en bokhandler på nettet eller når man følger instruksjoner fra en mobil navigasjonsapplikasjon. Ikke så langt inn i fremtiden vil vi kunne snakker til dataprogrammer, maskiner og apparater, ikke minst de etterlengtede assistentrobotene som snart vil taes i bruk i hjem og arbeidsplasser. Vi kan bare be om informasjon når vi trenger det, ansett hvor vi er, og når vi trenger hjelp vil vi ikke nøle med å be om det. Å fjerne kommunikasjonsbarrieren mellom mennesker og teknologi vil forandre verdenen vil lever i.

På META-FORUM vil innlederne Thomas Hofmann fra Google Europe og Bran Boguraev fra IBM USA rapportere om teknologiske fremskritt og planer i de store internasjonale selskapene de representerer. Noen av de fremste europeiske forskerne på språkteknologi vil oppsummere aller siste nytt fra forskningsfeltet, vise nye gjennombrudd og dele suksesshistorier fra europeisk forskning. Representanter for storforbrukere av språkteknologi, som oversettelsesavdelingen til EU-kommisjonen, Daimler Corporation og Vodafone vil snake om fordelene med språkteknologiske verktøy, og vil legge frem sine behov.

To land med flerspråklige samfunn – India med sine 19 “offisuielle” språk og Sør-Afrika med 11 nasjonalspråk – gjennomfører systematiske programmer for spåkteknologi. Disse programmene vil være representert ved META-FORUM sammen med europeiske og nasjonale forskningsprogrammer. To paneler vil diskutere og sammenligne problemer og løsningsstrategier for flerspråklige samfunn og europeiske språk med begrensede språkteknologiske ressurser.

En forutsetning for utviklingenav vellykkede verktøy for et språk er store samlinger av språkdata, som tekst og taleopptak. En annen betingelse er en grunnleggende teknologi for sparkling analyse av hvert språk. På Budapestmøtet vil META-NET presentere en ny tjeneste for utveksling og vedlikehold av slike ressurser: META-SHARE. Denne tjenesten vil i stor grad lette forskning og utvikling. Kvalitet og tilgang på slike ressurser variere mye fra språk til språk og er avhengig av hvor kommersielt interessant språket er, språkspesifikke problemer for automatisk prosessering og eksisterende forskning. Før META-NET ga ut hvitbøkene om språkteknologi i de europeiske språkene fantes det ingen situasjonsrapport for teknologisk støtte for disse språkene. Nå kan META-NET vise hvorfor de fleste språkene star overfor store problemer, og påvise de mest alvorlige manglene.

Den viktigste meldingen fra META-FORUM 2011 er at det teknologiske skillet mellom ”store” og ”små” språk blir stadig større, på tross av den eksisterende forskningsinnsatsen. Vi mangler en samordnet europeisk innsats i stor skala for å skape ressursene og verktøyene som trengs og for å overføre teknologi til et flertall av språkene. Det er gode grunner for at en slike innsats bør skje i samarbeid mellom europeiske og nasjonale myndigheter og næringslivet. En slik innsats må ta hensyn til at den økonomiske byrden per capita vil bli svært høy for små språksamfunn, den nødvendige overføringen av teknologi mellom språk, kompatible løsninger for ressurser, verktøy og tjenester, og det faktum at språklige grenser ofte overskrider landegrensene. Europa må handle for å forberede språkene sine på den digitale tidsalderen. De er en viktig del av vår kulturarv, og de fortjener å være klare for fremtiden.

 


1 UNESCO Director-General, Intersectoral mid-term strategy on languages and multilingualism, Paris, 2007 (http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001503/150335e.pdf).