Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-FORUM 2011 - Press Release


Sú európske jazyky ohrozené?

META-FÓRUM 2011 vysiela zmes znepokojujúcich aj optimistických signálov

META-FÓRUM, ktoré sa uskutoční v Budapešti 27. – 28. júna, je medzinárodná konferencia o efektívnych techno­lógiách využiteľných v multilingválnej európskej informačnej spoločnosti. Konferencia je oficiálnym podujatím maďarského predsedníctva EÚ.

Kultúrna a jazyková rôznorodosť je charakteristickým znakom európskej integrácie. Európska únia má 23 oficiálnych jazykov, ak však vezmeme do úvahy aj miestne jazyky, tak sa na našom kontinente hovorí až 60 jazykmi. Množstvo informácií poskytovaných občanom, obchodným partnerom, spotrebiteľom a zahraničným návštevníkom rýchlym tempom narastá. Je komerčná a verejná správa schopná preložiť takéto enormné množstvá textu do 23 či dokonca 60 jazykov? Pri 23 jazykoch potrebujeme 506 párov zdrojových a cieľových jazykov, pre 60 jazykov by to bolo 3540 párov. Samozrejme, nemôžeme si dovoliť obetovať jazykovú rozmanitosť na našom území, ale môžeme si dovoliť ju udržiavať?

Európska integrácia ruší hranice pre ľudí, tovar a kapitál. Globálny internet umožňuje slobodnú výmenu informácií a ľudský jazyk je jediným médiom uchovávania a zdieľania poznatkov ľudstva, funguje ako látka, z ktorej je svetová sieť utkaná. Táto sieť ale pozostáva z mnohých jazykov a množstvo ne-anglického obsahu rýchlo narastá. Naše jazykové hranice sú poslednými prekážkami slobodného toku myšlienok. Obrovský regionálny trhový potenciál ostáva dodnes nevyužitý práve kvôli jazykovej bariére. V aktuálnej správe UNESCO o multilingvizme sa uvádza, že jazyky sú základným prostriedkom uplatnenia fundamentálnych práv, ako je vyjadrenie politického názoru, vzdelanie a účasť v spoločenskom živote.1 Angažovaní občania začali využívať internet ako sociálne médium vedenia živého dialógu o aktuálnych sociálnych otázkach, ako napríklad zabez­pečenie udržateľnej energie, reformy finančného systému a prístup k demografickým zmenám – avšak tieto diskusie sú rozdelené kvôli jazykovým obmedzeniam. Úspešná európska e-demokracia musí prekročiť jazykové bariéry.

Od jazykových technológií sa očakáva, že poskytnú možnosti prekročenia jazykových hraníc. Za posledné roky sa do značnej miery rozšírili automatické preklady, ale výskum a vývoj v tejto oblasti je stále príliš pomalý a nejed­notný na to, aby vyriešil včas naše jazykové problémy. Z prirodzených ekonomických príčin sa najviac pozornosti sústreďuje na anglický jazyk. Väčšina európskych jazykov sa odsúva bokom a niektoré jazyky sa takmer úplne zanedbávajú. V tomto zmysle naše jazyky nie sú zabezpečené pre budúcnosť.

Na META-FÓRE 2011 si vypočujeme správu o výsledkoch 30 jazykových vládnych prieskumov o stave európskych jazykov v elektronickej dobe. Na konferencii sa stretnú predstavitelia vedúcich európskych výskumných centier, malých a veľkých technologických korporácií, poskytovatelia prekladateľských služieb a iní používatelia jazykových technológií, predstavitelia jazykových spoločenstiev a nakoniec zákonodarcovia zodpovední za podporu výskumu a inovácií.

Stretnutie organizuje META-NET, sieť excelentnosti, ktorá pozostáva zo 47 výskumných pracovísk v 31 krajinách a je financovaná Európskou komisiou. META-NET zakladá Multilingválnu európsku technologickú alianciu“, ktorá združuje výskumníkov, poskytovateľov a užívateľov technológií v rámci veľkoplošného európskeho výskumného a inovatívneho úsilia. K aliancii sa pridali predstavitelia už vyše 280 organizácií zo 40 krajín.

Zoran Stančič, zástupca riaditeľa pre informačnú spoločnosť a médiá v rámci Európskej komisie, vo svojom úvodnom príhovore definuje jasné ciele: V Európskej únii sme už do značnej miery odstránili fyzické hranice medzi jednotlivými krajinami, no ostávajú ešte mnohé hranice, a k nim patria aj tie jazykové. Prístup k infor­máciám v každom jazyku je nutnou podmienkou podpory obehu produktov a služieb a príchodu jednoliateho a jednotného digitálneho trhu. Som pevne presvedčený, že Európa dokáže ďalej rozvíjať svoje vedenie v oblasti jazykových technológií a poskytnúť riešenia v záujme európskej spoločnosti a ekonomiky. Dosiahnuť to však môžeme jedine tak, že spojíme svoje sily a vybudujeme pevné partnerstvo so všetkými záujemcami, ktorých sa téma týka. Miesto jazykových technológií v budúcom európskom výskume a inovácii bude vo veľkej miere závisieť od schopnosti tejto oblasti hovoriť jedným hlasom.“

Účastníci META-FÓRA preberú hlavné vízie a počiatočné predstavy technologického pokroku. V troch skupinách a tiež v rámci verejného internetového dialógu odborníci z vyše 100 spoločností a výskumných organizácií už zozbierali odvážne vízie budúceho rozvoja a vízie efektívnych jazykových technologických aplikácií, ktoré zmenia našu prácu i náš každodenný život. Tieto vízie sa budú prezentovať a pripomienkovať na konferencii v Budapešti. Vízia a plán do budúcnosti bude slúžiť ako východisko strategického výskumného programu a o jeho prvej podobe sa bude diskutovať práve na META-FÓRE. Ako sa vyjadril Hans Uszkoreit, koordinátor META-NETU: „S tou správnou víziou, činiteľmi a koncepciou zabezpečíme budúcnosť európskych jazykov, ako aj konkurencieschopnosť jedného z európskych priemyselných sektorov v kľúčovej oblasti technologického rastu. Verejné náklady vynaložené na takéto snahy neprekročia sumu potrebnú na 100 kilometrov diaľnic v jednej novej členskej krajine.“

Tento veľkoplošný plán vylepší automatické preklady a tiež vytvorí technológie umožňujúce mnohé ďalšie aplikácie. Vo všeobecnosti sa dnes jazykové technológie považujú za jednu z kľúčových oblastí rozvoja v rámci informačných technológií. Veľké nadnárodné spoločnosti ako Google, Microsoft, IBM či Nuance už vložili značné investície do tejto sféry. V Európe sa stovky malých a stredných podnikov špecializujú na rôzne druhy využitia jazykových technológií alebo služieb. Jazykové technológie umožňujú spoluprácu, učenie, prevádzkovanie podni­kateľských aktivít a zdieľanie poznatkov nezávisle od jazykových hraníc či individuálnej schopnosti práce s počítačom.

Už dnes nám jazykové technológie pomáhajú v každodenných úlohách, ako je písanie e-mailov či kupovanie lístkov a leteniek. Jazykové technológie nám slúžia pri vyhľadávaní a prekladaní internetových stránok, pri kontrole pravopisu a gramatiky pri písaní textu, pri obsluhe hudobného systému v aute alebo v mobilnom telefóne hovorenými príkazmi, v prípadoch, keď sa nám generujú ďalšie odporúčané tituly na stránkach internetových kníhkupectiev alebo keď nás naviguje mobilný navigačný systém. Už v blízkej budúcnosti budeme môcť hovoriť s počítačovými programami a prístrojmi vrátane už dlho avizovaných obslužných robotov, ktoré čoskoro vstúpia do našich domovov a na naše pracoviská. Nech už budeme kdekoľvek, ak budeme potrebovať informácie, jednoducho si ich vypýtame, a keď budeme potrebovať pomoc, iba si ju priamo vyžiadame. Odstránením komunikačnej bariéry medzi ľuďmi a technológiou sa náš svet zmení.

Na META-FÓRE odznejú kľúčové prednášky Thomasa Hofmanna zo spoločnosti Google Europe a Brana Boguraeva z IBM USA, ktorí nás budú informovať o technologickom pokroku a plánoch ich veľkých medzi­národných korporácií. Niekoľko popredných európskych vedcov z oblasti jazykových technológií zosumarizuje stav vo vede, odprezentuje najnovšie pokroky a bude sa venovať najvýznamnejším úspechom európskeho výskumu. Reprezentanti významných užívateľov jazykových technológií, ako napríklad prekladateľské služby Európskej komisie, Daimler Corporation a Vodafone budú hovoriť o výhodách jazykových aplikácií a predstavia svoje potreby.

V utorok 28. júna 2011 sa uskutoční odovzdávanie ceny META za vynikajúci výskum, technológiu a služby pre európsku multilingválnu informačnú spoločnosť, ako aj niekoľkých META pečatí uznania za inovatívne multi­lingválne produkty a služby. Súčasne s konferenciou sa uskutoční aj veľtrh priemyslu, na ktorom prebehnú prezentácie a ukážky veľkých i malých podnikov pôsobiacich v tejto oblasti a zároveň prehliadka aktuálnych výsledkov výskumu a vývoja v rámci projektov financovaných Európskou úniou.

Dva štáty s viacjazykovou spoločnosťou, India so svojimi 19 oficiálnymi” jazykmi a Južná Afrika s 11 národnými jazykmi, majú rozbehnuté systematické programy jazykových technológií. Na META-FÓRE sa budú tieto prog­ramy prezentovať spolu s národnými výskumnými programami i spoločnými programami Európskej únie. V rámci dvoch panelových diskusií sa budú porovnávať a analyzovať problémy a stratégie riešení pre multi­lingválnu spoločnosť a európske jazyky s menšou podporou.

Veľké množstvo zozbieraných a interpretovaných jazykových dát, ako napríklad textov či hlasových nahrávok, je podmienkou vytvorenia úspešných aplikácií pre daný jazyk. Ďalším predpokladom je existencia základnej technológie pre jazykovú analýzu pre každý jazyk. Na budapeštianskom fóre META-NET predvedie novú službu pre zdieľanie a údržbu takýchto zdrojov pod názvom META-SHARE, ktorý do veľkej miery uľahčí výskum a vývoj. Existencia a kvality takýchto zdrojov sa v každom jazyku líšia v závislosti od komerčného významu jazyka, problémov, ktoré jazyk prináša do automatického spracovania, ako aj od výskumu, ktorý sa mu doteraz venoval. Pred tým, ako boli vypracované správy pre META-NET, ešte nebol zhodnotený stav európskych jazykov vzhľadom na ich technologickú podporu. Teraz ale META-NET objasní, prečo väčšina jazykov čelí vážnym problémom, a poukáže na tie najzávažnejšie.

 


1 UNESCO Director-General, Intersectoral mid-term strategy on languages and multilingualism, Paris, 2007 (http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001503/150335e.pdf).