Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-СПОДЕЛЯНЕ

META-SHARE-Logo.png

 

Разнообразните и хетерогенни дигитални и дигитализирани ресурси, събрани в големи бази данни (под формата на публикации, пакети от данни, мултимедийни файлове, инструменти за обработка, платформи за услуги и разнообразни приложения), драстично промениха изискванията за публикуване, архивиране, достъп и дългосрочна поддръжка на тези ресурси. Дигиталните хранилища осигуряват инфраструктура за описване и документиране, съхранение, опазване и публичен достъп до информацията с цел свободно споделяне, сигурност и улеснен достъп за потребителите. Тези хранилища са важна стъпка в еволюцията на парадигмата на дигиталните библиотеки към архитектури с отворен достъп, подобрени възможности за търсене и все по-широко разпространение.

META-СПОДЕЛЯНЕ предлага отворена и оперативно съвместима инфраструктура, която осигурява разпределен и сигурен достъп до информация за езиковите технологии и ресурси. Инфраструктурата е отворена, защото като идея и изпълнение е непрекъснато развиваща се и разширяваща се база от ресурси, включително ресурси и услуги със свободен и с платен достъп. Инфраструктурата осигурява широко разпределение, тъй като в нея обединяват ресурсите си хранилища и центрове за обработка и съхранение на данни, които са свързани в мрежи, чрез общ интерфейс. Инфраструктурата е оперативно съвместима, защото базата от ресурси ще бъде съвместима с утвърдени стандарти, за да бъдат преодолени различията между базите данни по формат, използван терминологичен и семантичен апарат. Инфраструктурата е сигурна, тъй като гарантира управление, съобразено с юридическите изисквания, както и законосъобразен и сигурен достъп до лицензирани ресурси.

META-СПОДЕЛЯНЕ изгражда многоизмерна инфраструктура, която ще:

 • осигури достъп чрез мрежата до качествено описани езикови ресурси и съответните им метаданни;
 • гарантира съответствието и навременния достъп до езиковите ресурси и метаданните, както и опазването и поддръжката им;
 • осигури редица услуги на всички членове и потребители на META-СПОДЕЛЯНЕ;
 • стимулира употребата на утвърдените стандарти за изграждане на езикови ресурси, като осигурява максималната оперативна съвместимост на езиковите ресурси;
 • позволява на асоциирани трети страни да предлагат своите езикови ресурси чрез мрежата на META-СПОДЕЛЯНЕ;
 • позволява на потенциалните потребители на езикови ресурси да имат лесен, законен и сигурен достъп до ресурсите и да ги използват в своята работа.

Ресурсите и технологиите, които обединява МЕТА-СПОДЕЛЯНЕ, подредени по приоритет, включват:

 • езикови данни, например под формата на корпуси с писмена и с устна реч;
 • данни, които са свързани с езика и които включват и/или са свързани с други медии и модалности, в които писмените и устните данни от естествения език играят важна роля;
 • инструменти и технологии за обработка и анотация на езиковите данни;
 • услуги, които използват наличните инструменти и технологии за обработка на езиковите данни;
 • инструменти и технологии за количествена и качествена оценка, протоколи за представяне, услуги за наблюдение, мониторинг и оценяване,
 • наблюдение на работното натоварване на различните модули чрез комбиниране и организиране на оперативно съвместими услуги.

META-СПОДЕЛЯНЕ има амбицията да функционира като полезна инфраструктура за разработчиците и потребителите на езикови ресурси и технологии, за интеграторите и доставчиците на езикови технологии, за специалистите, които работят с различни езици (преводачи, експерти по локализация), за националните и международните центрове за обработка на данни и за организациите за съхраняване на езикови ресурси и технологии, за отговорните за политиките в областта на езиковите ресурси и технологии лица и институции на национално и международно равнище и за други организации, които подкрепят и финансират дейностите в областта на езиковите ресурси и езиковите технологии.

META-СПОДЕЛЯНЕ ще бъде платформа с отворен достъп, подкрепена от голяма общност от потребители и разработчици, изградена на основата на разпределени мрежови хранилища, достъпни чрез лесни за навигация интерфейси. Потребителите (т.е. лицата, които използват ресурсите и технологиите в своята работа и ежедневие, доставчиците и агрегаторите) ще разполагат със самостоятелни акаунти, чрез които ще имат достъп до цялото съдържание на мрежата от хранилища.

Езиковите ресурси и съответните метаданни ще се съхраняват от членовете на мрежата. Единствено метаданните ще бъдат експротирани, за да могат да се използват при набиране на информация и разширение на наличните в мрежата ресурси, включително базираните на метаданните описания на всички езикови ресурси в мрежата. META-СПОДЕЛЯНЕ ще предложи безплатно и свой софтуер за създаване на хранилища.

 

Чрез META-СПОДЕЛЯН търсените от Вас езикови ресурси са на един клик разстояние.