Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Velmi rozmanitá scéna obrovského množství digitálních a digitalizovaných zdrojů a jejich celých kolekcí (publikace, datasety, multimediální soubory a nástroje, služby a aplikace pro jejich zpracování) naprosto změnila nároky spojené s jejich publikací, archivací, identifikací a dlouhodobou správou. Digitální repozitáře zajišťují infrastrukturu nutnou pro jejich popis, dokumentaci, skladování, uchovávání a zpřístupňování veřejnosti otevřeným, uživatelsky příjemným a bezpečným způsobem. Repozitáře představují postupný vývoj od paradigmatu digitálních knihoven k veřejně přístupným, sofistikovaným vyhledávacím možnostem a rozsáhlým distribuovaným architekturám.

META-SHARE si klade za cíl vytvoření takovéto otevřené, distribuované, bezpečné a interoperabilní infrastruktury pro doménu jazykových technologií. Otevřené, protože tato infrastruktura je koncipována jako neustále se vyvíjející, flexibilní základna obsahující zdroje a služby poskytované jak zdarma, tak za poplatek; distribuované, protože zdrojová databáze bude splňovat jeden standard jako pokus o překonání rozdílů ve formátech, terminologii a sémantice; bezpečné, protože zaručí právní zajištění a zabezpečený přístup k licencovaným zdrojům.

META-SHARE vybuduje vícevrstvou infrastrukturu, která:

 • zpřístupní kvalitní lexikální zdroje a relevantní metadata přes síť,
 • zajistí jejich adekvátní správu, skladování a ošetření,
 • poskytne řadu služeb všem členům a uživatelům META-SHARE,
 • podpoří využití široce uznávaných standardů pro tvorbu lingvistických zdrojů a zajistí jejich maximální interoperabilitu,
 • umožní přidruženým třetím stranám exportovat jejich lexikální zdroje přes síť META-SHARE,
 • dovolí potenciálním uživatelům snadno a legálně získávat lexikální zdroje pro jejich účely.

 

Zdroje a technologie, na které se META-SHARE zaměřuje, zahrnují (v pořadí podle priority):

 

 • lingvistická data, například psané a mluvené korpusy,
 • data použitelná i pro lingvistické účely, např. obsahující jiná média nebo jiné modality, pro něž ale přirozený jazyk hraje důležitou roli,
 • nástroje a technologie na zpracování přirozeného jazyka,
 • služby realizované pomocí nástrojů a technologií na zpracování přirozeného jazyka,
 • evaluační nástroje, metriky a protokoly, služby z oblasti posuzování a evaluace,
 • kombinace služeb složené z jednotlivých interoperabilních dílčích služeb.

META-SHARE se chce stát užitečnou infrastrukturou pro poskytovatele i uživatele lingvistických zdrojů a technologií i pro výrobce a podnikatele v oblasti jazykových technologií, jazykové profesionály (překladatele, tlumočníky, experty na lokalizaci), národní a mezinárodní datová centra a repozitáře lingvistických zdrojů a technologií, jakož i pro tvůrce národních jazykových politik a ostatní financovatele a sponzory jazykových zdrojů a technologií.

META-SHARE bude volně přístupné zařízení podporované rozsáhlou komunitou uživatelů a vývojářů, které bude založeno na distribuovaných propojených repozitářích přístupných přes společné rozhraní. Uživatelé (spotřebitelé, poskytovatelé nebo správci) budou mít účty s jedním přihlášením pro přístup na celou síť.

Jazykové zdroje a jejich metadata budou uloženy v repozitářích jednotlivých členů. Exportují se pouze metadata za účelem jejich zpřístupnění a jejich evidence v inventáři celé sítě, který bude obsahovat popisy všech lexikálních zdrojů založené na těchto metadatech. META-SHARE zdarma zpřístupní software k vybudování vlastního repozitáře.

V META-SHARE jsou požadované zdroje vzdálené jen několik málo kliknutí myší.