Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Digitaalsete ja digitaliseeritud ressursside, kollektsioonide (publikatsioonid, andmehulgad, multimeediafailid, töötlusprogrammid, -teenused ja rakendused) kirju ja heterogeenne hulk on oluliselt mõjutanud tingimusi nende avaldamiseks, arhiveerimiseks, leidmiseks ja pika-ajaliseks hoolduseks. Digitaalsed repositooriumid loovad avatud kasutajasõbraliku ja turvalise infrastruktuuri selle info dokumenteerimiseks, salvestamiseks, säilitamiseks ja informatsiooni avaldamiseks. Repositooriumid kujutavad endast kui evolutsiooni digitaalsete raamatukogude paradigmast avatud ligipääsuga, edasiarendatud otsinguvõimalustega suurte hajusarhitektuuride suunas. Repositooriumid on samm digiraamatukogude mõistest avatud ligipääsuga, rohkemate otsinguvõimalustega suurte hajusarhitektuuride poole.

META-SHARE eesmärgiks on luua selline avatud, turvaline, koostalitusvõimeline hajusinfrastruktuur keeletehnoloogia valdkonna jaoks. Avatud, sest infrastruktuur on plaanitud kui igavesti arenev, skaleeritav ressursibaas, mis sisaldab nii vabasid kui tasulisi ressursse ja teenuseid; hajus, sest koosneb võrguna esitatud andmekeskustest, mis on ligipääsetavad ühiste liideste kaudu; koostalitusvõimeline, sest ressursibaas on standardiseeritud, et ületada formaadilisi, terminoloogilisi ja semantilisi erienvusi; turvaline, sest tagab õiguslikult korrektse juhtimise, seaduste järgmise ja turvalise ligipääsu litsentseeritud ressurssidele.

 

META-SHARE loob mitmetasandlise infrastruktuuri, mis

 • teeb üle võrgu kättesaadavaks kvaliteetselt dokumenteeritud keeleressursid ja sellega seotud meta-andmed;
 • kindlustab, et sellised keeleressursid ja meta-andmed on õigesti hallatud, säilitatud ja hooldatud;
 • pakub kõigile META-SHARE liikmetele ja kasutajatele erinevaid teenuseid;
 • edendab laialdaselt tunnustatud standardite kasutamist keeleressursside loomisel, mis kindlustab keeleressursside koostalitusvõimelisuse;
 • lubab ühinenud kolmandatel osapooltel eksportida oma keeleressursse METASHARE võrgu kaudu;
 • lubab potentsiaalsetel keeleressursside kasutajatel kergesti ja juriidiliselt ohutult pääseda ligi keeleressurssidele nende omaks tarbeks.

META-SHARE sihtgruppi kuuluvad ressursid ja tehnoloogiad on (olulisuse järjekorras):

 • keeleandmed, nagu kirjalikud ja suulised korpused;
 • keelega seotud andmed, sh. nendega seotud või neis sisalduv muu meedia või modaalsus, milles keel ja kõne mängivad olulist rolli;
 • keeletöötlus- ja  -märgendamise vahendid ja tehnoloogiad;
 • teenused, mis kasutavad  keeletöötlusvahendeid ja -tehnoloogiaid;
 • hindamisvahendid, meetrikad ja protokollid, teenused, mis on seotud hindamise ja evalveerimisega;
 • teenuste töövood, mis kombineerivad omavahel ühilduvaid teenuseid.


META-SHARE plaanib muutuda kasulikuks infrastruktuuriks nii keeleressursside ja tehnoloogiate tootjatele kui kasutajatele, nagu ka keeletehnoloogia integreerijatele/müüjatele, keelega seotud elukutsete esindajatele (tõlkijad, tõlgid, lokaliseerimiseksperdid), rahvuslikele ja rahvusvahelistele keeleressursside ja tehnoloogiate andmekeskustele ja repositooriumidele ning rahvuslikele ja rahvusvahelistele keeletehnoloogia poliitika kujundatajetele ja teistele keelressursside ja keeletehnoloogia toetajatele ja sponsoritele.

META-SHAREst saab vabalt kättesaadav teenus, mida toetab suur  kasutajate ja arendajate kogukond. See põhineb hajusatel võrgurepositooriumidel, mis on ligipääsetavad ühiste liideste kaudu. Kasutajad (tarbijad, tootjad, andmete kogujad) saavad sisselogimisvõimalusega  kasutajatunnused ning nad pääsevad ligi kõigele, mis repositooriumide võrgus leidub.

Keeleressursid ja nende meta-andmed paiknevad liikmete repositooriumides. Ainult meta-andmed on need, mida eksporditakse, mis ringlevad võrgus ja on leitavad. Meta-andmed kajastavad standardiseeritud võrgus leiduvate keeleressursside kirjeldusi. Tarkvara oma repositooriumi loomiseks tehakse META-SHARE poolt tasuta kättesaadavaks.


META-SHAREs on otsitav keeleressurss vaid mõne hiireklõpsu kaugusel.