Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

META-SHARE on monimuotoinen ja heterogeeninen varanto, joka koostuu valtavasta määrästä digitaalisten ja digitoitujen resurssien kokoelmia (julkaisuja, tietokokonaisuuksia, multimediatiedostoja, prosessointityökaluja, palveluja ja sovelluksia) ja joka on radikaalisti muuttanut niiden julkaisua, arkistointia, keksimistä ja pitkän tähtäyksen ylläpitoa koskevia vaatimuksia. Digitaaliset tietovarastot tarjoavat infrastruktuurin tiedon kuvaamiseen, dokumentoimiseen, tallentamiseen, säilyttämiseen ja saattamiseen julkisesti saataville avoimella, käyttäjäystävällisellä ja luotettavalla tavalla. Tietovarastot edustavat sellaista teknologista kehitystä, jossa digitaaliset kirjastot siirtyvät kohti avoimuutta, kehittyneitä hakuominaisuuksia ja laajamittaisia hajautettuja arkkitehtuureja.

META-SHARE tähtää  avoimen, hajautetun, turvallisen ja yhteentoimivan infrastruktuurin tuottamiseen keliteknologian toimialalle. Se on avoin, sillä infrastruktuuria pidetään ikuisesti kehittyvänä ja muuttuvana skaalautuvana resurssivarantona, joka sisältää sekä vapaasti käytettävissä olevia että vastikkeellisia resursseja ja palveluja; hajautettu sillä se tulee koostumaan verkostoituneista tietovarastoista/tietokeskuksista, jotka ovat yleisten käyttöliittymien kautta saavutettavissa; yhteentoimiva, sillä resurssivaranto tulee olemaan standardien mukainen pyrkien ylittämään formaattiin liittyvät, teknologiset ja semanttiset eroavaisuudet; turvallinen, sillä se tulee takaamaan lakia kunnioittavan hallintotavan, lainmukaisuuden ja turvallisen pääsyn lisenssoitaviin resursseihin.

META-SHARE rakentaa monitasoista infrastruktuuria, joka tulee:

 • tuomaan saataville kattavasti dokumentoituja kieliresursseja ja niihin liittyvää metadata verkoston laajuisesti,
 • takaamaan, että näitä kieliresursseja hallitaan, säilytetään ja ylläpidetään esimerkillisesti,
 • tarjoamaan valikoiman palveluja kaikille META-SHAREn jäsenille ja käyttäjille,
 • edistämään laajalti hyväksyttyjen standardien käyttöä kieliresurssien rakentamisessa taaten näin kieliresurssien mahdollisimman laajan yhteentoimivuuden,
 • sallimaan liittyvien kolmansien tahojen kieliresurssien jakaminen META-SHARE  -verkoston kautta,
 • sallimaan potentiaalisten kieliresurssien käyttäjien pääsyn haluamiinsa kieliresursseihin helposti ja niiden käytön lain puitteissa.

META-SHAREn kohdennetut resurssit ja teknologiat sisältävät, tärkeysjärjestyksessä:

 • kieliaineistoa, kuten tekstikorpukset ja puhekorpukset,
 • kieliin liittyvää aineistoa sisältäen ja/tai liittyen muihin medioihin ja modaliteetteihin ja joissa kirjoitetulla ja puhutulla luonnollisella kielellä on tärkeä rooli,
 • kielen prosessoinnin ja annotoinnin työkalut ja teknologiat,
 • kielen prosessoinnin työkaluihin ja teknologioihin perustuvia palveluita,
 • arviointityökaluja, mittajärjestelmiä ja protokollia, arviointia ja arviointiin liittyviä palveluita,
 • palveluiden työnkulkuja yhdistettynä ja järjestettynä yhteensopivuuspalveluiksi.

META-SHARE tulee muotoutumaan käyttökelpoiseksi infrastruktuuriksi sekä kieliresurssien ja teknologioiden tuottajille ja käyttäjille että kieliteknologisten sovellusten kehittäjille/myyjille, kielialan ammattilaisille (kääntäjille, tulkeille, lokalisaatioasiantuntijoille), kansallisille ja kansainvälisille kieliresurssien ja teknologioiden tietokeskuksille, ja kansallisille ja kansainvälisille kieliteknologian päättäjille ja tukijoille.

META-SHARE tulee olemaan vapaasti käytettävissä oleva palvelu, jota on tukemassa laaja käyttäjien ja kehittäjien yhteisö, joka perustuu hajautettuun tietokeskusten verkkoon, joka on saavutettavissa tavallisten käyttöliittymien kautta. Käyttäjät (kuluttajat, tuottajat tai yhteenliittymät) tulevat tarvitsemaan yhden sisäänkirjautumisen käyttöluvat, joiden kautta ne voivat saada käyttöönsä kaiken tietokeskusten verkostossa olevan sisällön.

Kieliaineistot metadatoineen tulevat sijaitsemaan jäsenten tietokeskuksissa. Ainoastaan metadata tulee olemaan sijoitettuna myös ulkopuolelle harvestoitavaksi ja se tulee olemaan osa verkoston tietovarastoa, johon kerätään metadatapohjaiset kuvaukset kaikista verkoston kieliresursseista.  META-SHARE tulee tarjoamaan oman tietokeskuksen rakentamiseen tarvittavan ohjelmiston käyttöön maksutta.

 

Haluamasi kieliresurssit ovat META-SHAREssa vain muutaman klikkauksen takana.