Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Itin įvairialypė ir įvairiarūšė milžiniško skaitmeninių ir suskaitmenintų išteklių rinkinių (publikacijų, duomenų serijų, įvairialypės terpės bylų, duomenų apdorojimo priemonių, paslaugų ir taikomųjų programų) aplinka kardinaliai pakeitė jų viešinimui, archyvavimui, atradimui ir ilgalaikiam tvarkymui keliamus reikalavimus. Skaitmeninės duomenų saugyklos suteikia infrastruktūrą atvirai, patogiai ir patikimai aprašyti, kaupti, saugoti ir viešinti tokią informaciją. Tokios saugyklos – tai skaitmeninių bibliotekų paradigmos naujas raidos etapas, atveriantis naujas prieigos, pažangios paieškos galimybes ir sukuriantis plataus masto bendrosios architektūros modelius.

META-SHARE yra skirta sukurti tokią kalbinių technologijų srities atvirą, bendrą, saugią ir su kitokiomis sistemomis suderinamą infrastruktūrą. Tokia infrastruktūra bus atvira, kadangi manoma, kad tai bus nuolat besivystanti, naujoms reikmėms pritaikoma išteklių bazė, kurią sudarys nemokami ir mokami ištekliai ir paslaugos; ji bus bendra, kadangi ją sudarys į tinklą sujungtos saugyklos / duomenų centrai, pasiekiami naudojant bendrąsias sąsajas; be to, ji bus suderinama su kitokiomis sistemomis, kadangi išteklių bazė atitiks standartus ir sieks išspręsti formato, terminologijos ir semantikos skirtumus; ji dar bus ir saugi, kadangi ji užtikrins teisėtą valdymą, įstatymų laikymąsi ir saugią prieigą prie licencinių šaltinių.

META-SHARE kuria daugiasluoksnę infrastruktūrą, kuri:

 • suteiks galimybę tinkle naudotis kokybiškai aprašytais KI ir su jais susijusiais metaduomenimis,
 • užtikrins tokių KI ir metaduomenų tinkamą tvarkymą, saugojimą ir priežiūrą,
 • suteiks visiems sistemos META-SHARE nariams ir naudotojams galimybę naudotis tam tikromis paslaugomis,
 • skatins naudotis plačiai priimtinais kalbos išteklių kūrimo standartais, užtikrinant maksimalų KI suderinamumą,
 • suteiks susijusiosioms trečiosioms šalims galimybę eksportuoti savo KI visame sistemos META-SHARE tinkle,
 • suteiks potencialiems KI naudotojams lengvai ir teisiškai saugiau savo reikmėms įgyti pageidaujamų KI.

Sistemos META-SHARE tikslinius išteklius ir technologijas sudaro (pirmumo tvarka):

 • kalbiniai duomenys, pavyzdžiui, rašytinės ir šnekamosios kalbos tekstynai,
 • su kalbomis susiję duomenys, įskaitant kitokias terpes ir modalumus arba susiję su tokiomis terpėmis ir modalumais, kuriuose rašytinė ir šnekamoji kalba vaidina svarbų vaidmenį,
 • kalbų apdorojimo ir anotavimo priemonės ir technologijos,
 • paslaugos, paremtos kalbų apdorojimo priemonėmis ir technologijomis,
 • vertinimo priemonės, metrikos ir protokolai, paslaugos, susijusios su vertinimu ir įvertinimu,
 • paslaugų tvarka sujungiant ir koordinuojant tarpusavio suderinamumo paslaugas.

Sistemą META-SHARE ketinama paversti naudinga infrastruktūra, skirta kalbinių išteklių ir technologijų teikėjams ir naudotojams bei KT integracijos / prekybos bendrovėms, kalbos specialistams (vertėjams, lokalizacijos ekspertams), nacionaliniams duomenų centrams ir KI saugykloms, nacionalinės ir tarptautinės KT politikos formuotojams ir kitokioms KI ir KT finansuojančioms ir remiančioms organizacijoms.

META-SHARE taps laisvai prieinama priemone, kurią rems didžiulė naudotojų ir kūrėjų bendruomenė ir kuri bus pagrįsta bendromis tinkle esančiomis saugyklomis, į kurias patekti bus galima naudojantis bendrosiomis sąsajomis. Sistemos naudotojams (vartotojams, paslaugų teikėjams ir duomenų kaupėjams) bus skirtos atskiros paskyros, prie kurių prisijungę jie galės naudotis visais saugyklų tinkle esančiais ištekliais.

Kalbiniai ištekliai ir jų metaduomenys bus saugomi narių saugyklose. Metaduomenys eksportuojami tik tam, kad būtų surinkti ir kad jais būtų papildytos tinkle esančios atsargos, kurias sudarys metaduomenimis pagrįsti visų tinkle esančių KI aprašai. Programinę įrangą nuosavai saugyklai susikurti nemokamai suteiks pati sistema META-SHARE.

Sistemoje META-SHARE visi reikalingi KI yra pasiekiami vos paspaudus keletą mygtukų.