Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Daudzveidīgie un neviendabīgie digitālo un digitalizēto resursu kolekciju (publikācijas, datu kopas, multivides datnes, apstrādes rīki, pakalpojumi un lietojumprogrammas) milzīgie apjomi ir krasi mainījuši to publicēšanas, arhivēšanas, atrašanas un ilgstošas uzturēšanas prasības. Digitālās krātuves nodrošina infrastruktūru, kas ļauj atklātā, lietotājiem draudzīgā un uzticamā veidā raksturot, dokumentēt, glabāt un saglabāt informāciju, kā arī padarīt to publiski pieejamu. Krātuves parāda digitālo bibliotēku paradigmas evolūciju pretī atklātai piekļuvei, uzlabotām meklēšanas iespējām un lielapjoma izkliedētām arhitektūrām.

META-SHARE mērķis ir nodrošināt šādu atklātu, izkliedētu, drošu un savietojamu valodu tehnoloģijas domēna infrastruktūru. Atklāta — infrastruktūra tiek uzskatīta par resursu bāzi, kas nepārtraukti attīstās, ir mērogojama, un tajā ir gan bezmaksas, gan maksas resursi un pakalpojumi; izkliedēta — to veido tīkla krātuves/datu centri, kas pieejami, izmantojot vienotas saskarnes; savietojama — resursu bāze ir saderīga ar standartiem un cenšas novērst formātu, terminoloģijas un semantiskās atšķirības; droša — tā garantē juridiski drošu pārvaldību, tiesisku atbilstību un drošu piekļuvi licencējamiem resursiem.

META-SHARE veido vairākslāņu infrastruktūru, kas nodrošina:

 • piekļuvi kvalitatīvi dokumentētiem valodu resursiem un saistītiem metadatiem tīklā;
 • šādu valodu resursu un metadatu pienācīgu pārvaldību, saglabāšanu un uzturēšanu;
 • pakalpojumu kopu visiem META-SHARE dalībniekiem un lietotājiem;
 • vispārpieņemtu valodu resursu izveides standartu lietošanas veicināšanu, lai nodrošinātu maksimālu valodu resursu savietojamību;
 • iespēju iesaistītajām trešajām pusēm eksportēt savus valodu resursus, izmantojot META-SHARE tīklu;
 • iespēju potenciālajiem valodu resursu lietotājiem viegli un saskaņā ar tiesību normām iegūt savām vajadzībām nepieciešamos valodu resursus.

META-SHARE mērķa resursi un tehnoloģijas prioritārā secībā ir šādas:

 • valodas dati, piemēram, rakstītie un mutiskie teksta krājumi;
 • ar valodu saistītie dati, piemēram, arī tādi dati, kas saistīti ar citu multividi un modalitāti, kurā rakstiskai un mutiskai dabiskajai valodai ir liela nozīme;
 • valodas apstrādes un anotēšanas rīki un tehnoloģijas;
 • pakalpojumi, izmantojot valodas apstrādes rīkus un tehnoloģijas;
 • novērtēšanas rīki, rādītāji un protokoli, pakalpojumi, kas attiecas uz pārbaudi un novērtēšanu;
 • pakalpojuma darbplūsmas, apvienojot un saskaņojot savietojamus pakalpojumus.

META-SHARE pretendē kļūt par noderīgu infrastruktūru, kas paredzēta valodu resursu un tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, kā arī valodu tehnoloģiju integrētājiem/piegādātājiem, valodas speciālistiem (tulkotājiem, tulkiem, lokalizēšanas speciālistiem), nacionāliem un starptautiskiem datu centriem, valodu resursu un tehnoloģiju krātuvēm, nacionāliem un starptautiskiem valodu tehnoloģiju politikas veidotājiem un citiem valodu resursu un tehnoloģiju finansētājiem un sponsoriem.

META-SHARE būs brīvi pieejama lielas lietotāju un izstrādātāju kopienas vide, ko veidos izkliedētas tīkla krātuves, kurām varēs piekļūt, izmantojot vienotu saskarni. Lietotāji (patērētāji, nodrošinātāji un informācijas vācēji) varēs piekļūt visai informācijai krātuvju tīklā, izmantojot atsevišķu kontu, kurā jāpiesakās.

Valodu resursi un to metadati tiks glabāti kā dalībnieku krātuves. Metadatus paredzēts eksportēt tikai nolūkā tos savākt un izvietot tīkla krājumos, kas ietver visu tīkla valodu resursu aprakstus metadatu formātā. Programmatūru, kas nepieciešama savas krātuves izveidei, bez maksas nodrošinās META-SHARE.

 

Izmantojot META-SHARE, nepieciešamajiem valodu resursiem varēsit piekļūt, tikai dažas reizes noklikšķinot.