Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Dostępność dużej ilości zróżnicowanych i niejednorodnych cyfrowych oraz skomputeryzowanych zasobów (publikacji, zbiorów danych, plików multimedialnych, narzędzi do ich przetwarzania, usług i aplikacji) radykalnie zmieniła wymogi odnośnie ich publikowania, archiwizowania, wyszukiwania oraz długookresowego zarządzania. Cyfrowe repozytoria danych tworzą infrastrukturę umożliwiającą opis, dokumentację, składowanie i udostępnianie tych danych w otwartym, przyjaznym dla użytownika i bezpiecznym środowisku. Odpowiadają one ewolucji cyfrowych bibliotek w kierunku otwartego dostępu, zaawanasowanych funkcji wyszukiwania i architektur zdecentralizowanych.

 

Celem budowy platformy wymiany zasobów META-SHARE jest stworzenie otwartej, rozproszonej, bezpiecznej i wzajemnie kompatybilnej infrastructure dla technologii językowych. Otwartej – ponieważ tworzona infrastukrura została zaprojektowana jako ewoluująca, skalowana baza dla otwartych i darmowych zasobów i usług; rozproszonej – ponieważ ma się ona składać z połączonych w sieć repozytoriów / centrów danych dostępnych poprzez wspólne interfejsy; kompatybilnej – ponieważ ma jest tworzona w zgodzie ze standardami w celu przezwyciężenia różnic wynikających z formatu, terminologii i znaczenia przypisywanego poszczególnym zasobom przez ich twórców; bezpiecznej – ponieważ gwarantować będzie zgodność z normami prawnymi i oparte na nich zarządzanie oraz bezpieczny dostęp do zasobów podlegających licencjonowaniu.

 

Platforma META-SHARE tworzy wielowarstwową infrastrukturę, umożliwiającą:

 • udostępnienie w sieci wysokiej jakości, udokumentowanych zasobów językowych
 • zapewnienie właściwego zarządzania, przechowywania i administrowania zasobami
 • dostarczenie członkom i użytkownikom META-SHARE pakietu usług
 • promocję użycia powszechnie przyjętych standardów tworzenia zasobów językowych w celu zapewnienia ich kompatybilności
 • eksport zasobów językowych zewnętrznych użytkowników w sieci META-SHARE
 • łatwy, zgodny z normami prawnymi i bezpieczny dostęp do zasobów językowych przez potencjalnych użytkowników.

 

Docelowe zasoby i technologie platformy META-SHARE obejmują (zgodnie z hierarchią ich ważności):

 • dane językowe, takie jak korpusy  języka pisanego i mówionego
 • dane zawierające lub związane z innymi mediami i modalnościami, w których mówiony lub pisany język naturalny odgrywa istotną rolę
 • narzędzia i technologie służące do przetwarzania oraz anotacji języka
 • narzędzia do ewaluacji, wskaźniki i protokoły, usługi do oceny i ewaluacji
 • systemy zarządzania usługami, poprzez integrowanie i tworzenie kompatybilnych usług.

 

Celem META-SHARE jest stworzenie infrastruktury użytecznej dla dostawców i użytkowników zasobów i technologii językowych, osób i firm integrujących lub sprzedających technologie językowe, osób zajmujących się językiem (tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi, lokalizacją) zawodowo, krajowych i międzynarodowych centrów danych i repozytoriów zasobów i technologii językowych oraz osób kształtujących politykę i innych sponsorów zasobów i tehcnologii językowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

 

META-SHARE będzie usługą ogólnodostępną usługą wspieraną przez dużą społeczność użytkowników i twórców, opartą na rozproszonych repozytoriach dostępnych poprzez wspólne interfejsy. Użytkownicy (konsumenci, dostawcy lub agregatorzy) otrzymają dostęp do wszystkich zasobów w sieci repozytoriów za pomocą kont pojedynczego logowania.

 

Zasoby językowe i związane z nimi metadane będą przechowywane w repozytoriach poszczególnych członków META-SHARE. Globalny spis zasobów sieci META zawierający oparte na metadanych opisy wszystkich zasobów językowych w niej dostępnych będzie tworzony na podstawie informacji pozyskanych z wyeksportowanych matedanych. Oprogramowanie służące do tworzenia repozytoriów zostanie nieodpłatnie udostępnione przez META-SHARE.

 

W platformie META-SHARE żądane zasoby jezykowe są dostępne na odległość jednego kliknięcia.