Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Veľmi rozmanitý a heterogénny priestor zaplnený veľkým množstvom digitálnych a digitalizovaných zásob zbierok (publikácie, súbory dát, multimediálne súbory, výpočtové nástroje, služby a aplikácie) výrazným spôsobom zmenil požiadavky na ich publikovanie, archivovanie, sprístupnenie a dlhodobú údržbu. Digitálne úložiská zabezpečujú infraštruktúru pre popisovanie a dokumentovanie, uskladňovanie, údržbu a zrealizovanie tejto verejne prístupnej informácie otvoreným, užívateľsky prístupným a dôveryhodným spôsobom. Tieto úložiská predstavujú evolúciu formy digitálnych knižníc smerom k otvorenému prístupu, pokročilým vyhľadávacím schopnostiam a rozsiahlym distribuovaným architektúram.

META-SHARE si kladie za cieľ poskytnúť takúto infraštruktúru ako otvorenú, distribuovanú, zabezpečenú a schopnú spolupracovať pre oblasť jazykovej technológie. Otvorenú, pretože infraštruktúra sa zrodila ako vyvíjajúca sa, prispôsobiteľná báza prostriedkov, zahŕňajúca tak bezplatné, ako aj spoplatnené prostriedky a služby; distribuovanú, lebo bude pozostávať zo sieťových úložísk / dátových centier prístupných cez bežné rozhrania; schopnú spolupracovať, pretože báza prostriedkov bude v súlade so štandardmi, snažiac sa obísť formát, terminologické i sémantické rozdiely; a napokon zabezpečenú, nakoľko dá záruku legálne korektného spravovania, právnej zhody a zabezpečeného prístupu k povoleným prostriedkom.

META-SHARE buduje viacvrstvovú infraštruktúru, ktorá:

 • sprístupní kvalitne zdokumentované jazykové prostriedky a s tým súvisiace metadáta cez sieť,
 • zabezpečí, že takéto jazykové prostriedky budú vhodne spravované, uchovávané a udržiavané,
 • poskytne súbor služieb všetkým META-SHARE členom a užívateľom,
 • spropaguje používanie všeobecne prijateľných štandardov pre budovanie jazykových prostriedkov, zabezpečiac maximálne možnú spoluprácu jazykových zdrojov,
 • umožní pridruženým tretím stranám export ich jazykových zdrojov cez sieť META-SHARE,
 • umožní potenciálnym užívateľom jazykových prostriedkov ľahko a právne bezpečne získať jazykové prostriedky vyžiadané na ich vlastné účely.

Plánované prostriedky a technológie META-SHARE zahŕňajú (podľa ich dôležitosti):

 • jazykové dáta, akými sú písané a hovorené korpusy,
 • s jazykom súvisiace dáta, vrátane a/alebo pridružené k iným médiám a formám, kde hrá dôležitú úlohu písaný a hovorený prirodzený jazyk,
 • spracovanie jazyka a anotačné nástroje a technológie,
 • hodnotiace nástroje, metriky a protokoly, služby zaoberajúce sa oceňovaním a hodnotením,
 • službu pracovných tokov prostredníctvom spájania a organizovania navzájom spolupracujúcich služieb.

META-SHARE sa chce stať užitočnou infraštruktúrou pre poskytovateľov a užívateľov jazykových prostriedkov a technológií, ako aj integrátorov/obchodníkov v oblasti jazykových technológií, jazykových profesionálov (prekladateľov, tlmočníkov, expertov na lokalizáciu), národných a medzinárodných dátových centier a úložísk technológií s jazykovými prostriedkami, a národných a medzinárodných politikov a iných financovateľov a sponzorov v oblasti jazykových prostriedkov a technológií.


META-SHARE bude voľne prístupným prostriedkom, podporeným veľkou komunitou užívateľov a vývojárov, založeným na distribuovaných sieťových úložiskách, prístupných cez bežné rozhrania. Užívatelia (spotrebitelia, poskytovatelia, ako aj tí, čo ich spájajú) budú mať jednoduché prihlasovacie kontá a budú mať prístup k všetkému v rámci sieťových úložísk.


Jazykové prostriedky a ich metadáta budú umiestnené v úložiskách jednotlivých členov. Exportovať sa budú jedine metadáta; tie budú prístupné pre zber a pre napĺňanie sieťových zásob, ktoré budú zahŕňať metadátové popisy všetkých jazykových prostriedkov na sieti. Softvér pre budovanie vlastného úložiska bude bezplatne sprístupnený samotným META-SHARE.

 

V META-SHARE sú požadované jazykové prostriedky ľahko dostupné, a to niekoľkými kliknutiami.