Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

About META (Bulgarian)

META-NET или Многоезиковата европейска технологична асоциация (META) обединява изследователи, създатели на комерсиални продукти, частни и корпоративни потребители на езикови ресурси и технологии, лингвисти и други участници в информационното общество. META ще създаде условия за използване на езиковите ресурси и технологии за изграждане на нова визия за Европа, обединена от единен дигитален пазар и със споделено информационно пространство.

META-Circle_small.gif

 

Необходими са мащабни, целенасочени, обхващащи целия континент, усилия в областта на езиковите технологии (както в научните изследвания, така и при практическата им реализация), за да се създадат приложения за компютърна обработка на езика, които позволяват автоматичен превод, извличане на информация, поддържане, управление и генериране на съдържание на всички европейски езици. Подобни разработки ще доведат до изграждане на интуитивен интерфейс, основаващ се на естествения език, разработен за технологии, предназначени не само за битовата електроника и вградената в превозните средства, но и за съвременните компютри и роботи.

META-NET Lines of Action

Езиковите технологии ще дадат по-големи възможности за междуезикова комуникация и сътрудничество; ще осигурят еквивалентен достъп на носителите на различни езици до информация и познание (особено в условията на единен дигитален пазар); ще се основават на и ще допринасят за развитието на мрежовите информационни технологии.

 Дейностите по проекта META се реализираt от мрежата за върхови постижения META-NET, посветена на изграждането на технологичните основи на многоезиковото европейско информационно общество.