Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

O META

META to Technologiczne Konsorcjum Wielojęzycznej Europy, które wykorzystuje kontakty naukowców, firm technologicznych, indywidualnych i komercyjnych użytkowników technologii językowych, osób zawodowo zajmujących się językiem oraz interesariuszy społeczeństwa informacyjnego w celu urzeczywistnienia wizji Europy będącej jednolitym rynkiem cyfrowym i przestrzenią informacyjną.

Wspólne, zakrojone na dużą skalę i obejmujące całą Europę starania w zakresie badań nad technologiami przetwarzania języka znajdą praktyczne zastosowanie w przekładzie maszynowym, zarządzaniu wiedzą i informacją w środowisku wielojęzycznym, publikowaniu treści we wszystkich europejskich językach oraz wspomaganiu rozwoju intuicyjnych interfejsów językowych wykorzystywanych w elektronice konsumenckiej, urządzeniach przemysłowych, samochodach, komputerach i robotach.

Dzięki technologiom językowym możliwa jest komunikacja i współpraca ponad barierami językowymi na wspólnym rynku cyfrowym w oparciu o sieć technologii informacyjnej.

Konsorcjum META jest tworzone w ramach Sieci Doskonałości META-NET, która stawia sobie za cel umacnianie technologicznych fundamentów wielojęzycznego społeczeństwa informacyjnego Europy.