Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Misja

META-NET jest siecią doskonałości, która stawia sobie za cel umacnianie technologicznych fundamentów wielojęzycznego społeczeństwa informacyjnego Europy.

Dzięki technologiom językowym:

  • możliwa jest komunikacja i współpraca ponad barierami językowymi
  • użytkownicy różnych języków mają równy dostęp do informacji
  • możliwy jest rozwój sieci technologii informacyjnej.

Wspólne, zakrojone na dużą skalę i obejmujące całą Europę działania w zakresie badań nad technologiami przetwarzania języka znajdą praktyczne zastosowanie w przekładzie maszynowym, zarządzaniu wiedzą i informacją w środowisku wielojęzycznym, publikowaniu treści we wszystkich europejskich językach oraz wspomaganiu rozwoju intuicyjnych interfejsów językowych wykorzystywanych w elektronice konsumenckiej, urządzeniach przemysłowych, samochodach, komputerach i robotach.

Temu służyć ma tworzone właśnie Technologiczne Konsorcjum Wielojęzycznej Europy (META). Umożliwiając kontakt naukowców, firm technologicznych, indywidualnych i komercyjnych użytkowników  technologii językowych, osób zawodowo zajmujących się językiem oraz interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, konsorcjum META będzie wspólną inicjatywą na rzecz rozwoju technologii językowych. Działania te przysłużą się do urzeczywistnienia wizji Europy będącej jednolitym rynkiem cyfrowym i przestrzenią informacyjną.


Realizacja tych celów wymaga podjęcia działań na trzech płaszczyznach:

  • promocja dynamicznej i wpływowej społeczności skupionej wokół wspólnej wizji oraz planów badawczych (META-VISION)
  • budowa otwartej platformy wymiany zasobów (META-SHARE)
  • synergia z pokrewnymi dziedzinami techniki (META-RESEARCH).

 

Pobierz ulotkę META-NET.