Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Разбирателство отвъд границите: Европа без езикови бариери

Европейска стратегия цели да преодолее комуникационните бариери в Европа, за да осигури на Стария континент водеща роля в технологичната революция на бъдещето.

Европа е изправена пред сериозна комуникационна криза. Най-новото проучване на консорциума META-NEТ, озаглавено „Европейските езици в дигиталната епоха” и публикувано през 2012 г. в 31 отделни книги, изследващи 31 европейски езика, разкрива, че повечето европейски езици са застрашени от „дигитална смърт”, тъй като не разполагат с достатъчна технологична подкрепа, за да оцелеят в дигиталния свят. Изключителното езиково разнообразие обогатява културното наследство на континента ни, но същевременно възпрепятства търговията, разпространението на услуги и по-нататъшната европейска интеграция. Към момента, въпреки огромните разходи за преводачески услуги, едва една малка част от необходимата информация е достъпна на всички европейски езици, а гражданите на Стария континент нямат възможност да обсъждат ключови въпроси за живота и бъдещето си, без да полагат огромни усилия за преодоляване на езиковите бариери помежду си. В разгара на финансовата криза например гърците и германците общуваха помежду си с посредничеството на националните медии и политиците, т.е. на фактори, които далеч не винаги са гаранция за взаимно разбирателство. Във време, в което Интернет и социалните мрежи радикално изменят политическия процес, Европейският съюз не успява да се възползва пълноценно от положителните промени. Датчаните не успяват да се включат в дебат с французите по повод ползите и вредите от използването на ядрената енергия в сравнение с енергията от изкопаеми горива. Европейските граждани на средиземноморските страни членки не могат да участват заедно със съседите си от северноевропейските страни в международната дискусия за общата имиграционна политика.

Европейската мрежа за върхови постижения META-NET обединява 60 изследователски центъра от 34 страни, за да подкрепи процеса на изграждане на Европа без комуникационни бариери, в която свободно се споделят информация и се търгува свободно, като същевременно запазва богатото разнообразие от култури и езици на континента. Именно с тази цел META-NET разработи Стратегия за развитие на научните изследвания по пътя към „Многоезикова Европа 2020” (SRA), в която изследва пътищата, по които целевите инвестиции в езикови технологии ще генерират значителни икономически ползи, надхвърлящи вложените разходи. В последните две години META-NET обедини усилията на стотици представители на индустрията и администрацията и експерти в областта на езиковите и информационните технологии, за да разработи Стратегията SRA, чийто официален дебют пред представителите на Европейската комисия, на изследователския и на индустриалния сектор се състоя на технологичен симпозиум на 25 януари 2013 г. в Берлин, Германия.

Стратегията указва пътя, по който Европа може да превърне своето езиково и културно разнообразие в конкурентно предимство. Високата компетентност на европейските експерти, компании и изследователски центрове в областта на многоезиковите технологии ги поставя в изключително изгодна позиция да поемат водещата роля по пътя към бъдещите революционни информационни технологии, които ще се възползват в пълна степен от човешкото познание, езикова компетентност и изява на емоции, за да осигурят на гражданите подобаващо качество на живот. Приложението Siri на Apple и гласовата търсачка на Google са едва първите стъпки в тази посока. Човешкият език ще стане предпочитан посредник в комуникацията между човека и технологиите. За осъществяване на тези визионерски цели обаче е необходим софтуер, чиято функционалност да покрива различни езици, услуги и устройства, за да стимулира развитието на по-голям пазар. Езиковите технологии осигуряват достъп до дигитализирано човешко познание, агрегирано в уеб пространството, така че дневният поток от текстови данни (Big Data) да стане достъпен за семантично търсене, анализи и разработки за изграждане на редица новаторски приложения.

Стратегията за развитие на научните изследвания по пътя към „Многоезикова Европа 2020” (SRA) предлага да се създаде паневропейска изследователска програма, която ще позволи изследователската и развойната дейност на академичния и индустриалния сектор да се фокусира върху три приоритетни теми:

  1. Трансезиковите „облачни” технологии (Translingual Cloud) ще осигурят достъп до общотематични и специализирани преводачески услуги за всички европейски граждани, компании и организации. Ще се предлагат надеждни технологии за качествен и прецизен превод на говорима и писмена реч, като същевременно се ползват услугите на професионални преводачи за задачи, които не са по силите само на приложенията за автоматичен превод.
  2. Във фокуса на темата Социална интелигентност и е-участие е разработването на ресурси и инструменти в помощ на диалога с гражданите и в рамките на гражданското общество, включително граждански организации, потребители и клиенти, на които ще им бъде оказано съдействие за по-активно участие в дигиталния свят и достъп до по-ефективни процеси за подготовка, подбор и оценка на колективните решения.
  3. Иницативата за Социален интерактивен асистент предвижда създаване на всеобхватни дигитални асистенти, които могат да се обучават и да се адаптират, за да осигуряват проактивна и интерактивна подкрепа на потребителите в специфични ситуации, на определени места и за определени цели с посредничеството на говорима реч (с гласови команди).

META-NET подкрепя и инициативата за развитие на Европейска платформа за услуги в областта на езиковите технологии, която ще осигури достъп до разнообразни и многофункционални езикови технологии на потребители и клиенти.

„Европа има огромна нужда от софтуер, който предлага висококачествен машинен превод за всички европейски и за по-големите неевропейски езици, за да бъдат превъзмогнати езиковите бариери. Тези бариери пречат на дългосрочната цел на ЕС за изграждане на функциониращ единен дигитален пазар, тъй като възпрепятстват свободното движение на знания, информация, стоки, продукти и услуги,” посочва проф. Ханс Уцкорайт, координатор на META-NET и научен директор на DFKI (Германския център за изследване на изкуствения интелект). Д-р Георг Рем (DFKI), който, заедно с проф. Уцкорайт, е един от редакторите на Стратегията за развитие на научните изследвания по пътя към „Многоезикова Европа 2020” (SRA) и мениджър на мрежата META-NET добавя: „След инцидента в ядрената централа във Фукушима през март 2011 г. Европа поде разгорещен дебат „за и против ядрената енергия”, който обаче протече единствено в рамките на общности, говорещи на определени езици. Той така и не се случи на общоевропейско равнище! Технологиите, които разработваме, ще помогнат на Европа за провеждане на важните дебати, отвъд езиковите граници, а това е и пътят към утвърждаване на новата общоевропейска идентичност на гражданите на Стария континент.”

Координираните широкомащабни действия до 2020 г. ще ни осигурят достъп до технологиите, които ще гарантират живота и бъдещето на европейските езици, като дадат на гражданите на Стария континент достъп до нови приложения и услуги и създадат нови пазарни възможности за европейските компании, работещи в областта на езиковите и информационните технологии. Тежестта на финансовото бреме върху представителите на общности, които говорят по-малки езици, необходимият трансфер на технологии за различните езици, липсата на оперативна съвместимост на ресурсите, инструментите и услугите, както и фактът, че езиковите граници често не съвпадат с политическите, налагат ответни действия, които са отвъд възможностите на която и да било страна, ако иска да действа самостоятелно. Затова и огромното предизвикателство трябва да бъде посрещнато на общностно ниво от Европейския съюз, страните членки и асоциираните държави в тясно сътрудничество с индустрията. Стратегията за развитие на научните изследвания по пътя към „Многоезикова Европа 2020” (SRA) чертае пътна карта в отговор на тези предизвикателства. От нея ще имат полза всички европейски граждани, а Европа ще бъде подкрепена в усилията си да заеме водеща роля както в световната икономика, така и на бъдещия технологичен пазар.

Езиковите технологии: Някои факти

Езиковите технологии ни помагат в ежедневни задачи като писане на имейли и резервиране на самолетни билети. Тези технологии стоят зад софтуера, който може да обработва говорима и писмена човешка реч. Разчитаме на тях, когато търсим информация в интернет или си превеждаме уеб страници; когато използваме навигационната система в автомобила си или подаваме гласови команди на мобилния си телефон; или когато филтрираме препоръчани продукти в онлайн магазина. В близко бъдеще ще можем да подаваме гласови команди на компютърните програми, машините и други устройства, включително на домакинските роботи, които скоро ще влязат в домовете и в офисите ни. Ако се нуждаем от информация и помощ, ще можем лесно да я получим, където и да се намираме. Премахването на комуникационната бариера между хората и технологиите ще промени нашия свят. Езиковите технологии ще позволят на хората да работят заедно, да учат, да правят бизнес и да споделят знания, независимо от езиковите си познания и компютърните си умения.

Днес системите за езикови технологии разчитат предимно на статистическите методи, които използват огромен обем от писмени и устни езикови данни, които е много трудно да бъдат събрани, особено за езици със сравнително малък брой носители. Последните развития в областта отчасти преодоляват тези ограничения, а езиковите технологии са една от ключовите ниши в сектора за информационни технологии, които бележат растеж. Големите международни корпорации като Google, Microsoft, IBM и Nuance инвестират сериозно в разработването им. Европа разполага с необходимия технологичен, културен и езиков потенциал, за да заеме водеща позиция в този сектор, като същевременно разчита на стотиците малки и средни предприятия, разработващи специализирани многоезикови технологични приложения и услуги.

За META-NET и META

META-NET е мрежа за върхови постижения, която обединява 60 изследователски центъра от 34 държави и консорциумите по няколко европейски проекта. Дейността на META-NET е посветена на изграждане на технологичните основи на многоезиковото европейско информационно общество.

META-NET създаде Многоезиковата европейска технологична асоциация (META), към която до момента са се присъединили 600 организации от 55 страни, сред които изследователски центрове, университети и частни компании.