Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Rajoittamaton ymmärrys: Eurooppa ilman kielimuureja

Eurooppalaisen strategian avulla voitetaan viestinnän esteitä ja valmistellaan Eurooppaa seuraavaan tietotekniikan vallankumoukseen

Eurooppa on vaikean viestintäkriisin edessä. META-NETin viime vuonna 31 niteenä 31 eri kielellä julkaistun "Euroopan kielet digitaalisella aikakaudella" -tutkimuksen mukaan suurinta osaa eurooppalaisista kielistä uhkaa ns. "digitaalinen sukupuutto": niiden tietotekninen tuki ei riitä digitaalisessa maailmassa selviytymiseen. Kielellinen moninaisuus on keskeinen osa mantereemme kulttuuriperintöä, mutta samalla se myös toimii liiketoiminnan ja Euroopan yhdentymisen esteenä. Valtavista käännöskuluista huolimatta vain pieni osa arvokkaasta tiedosta on nykyisin saatavilla kaikilla Euroopan kielillä, eikä kansalaisten ole mahdollista keskustella elintärkeistä kysymyksistä kielirajojen yli. Esimerkiksi talouskriisiin liittyvä kreikkalaisten ja saksalaisten välinen viestintä tapahtuu paikallisten tiedotusvälineiden ja kansallisten poliitikkojen välityksellä, mikä ei aina edistä keskinäistä ymmärtämystä. Vaikka Internet ja sosiaalinen media muuttavat poliittista päätöksentekoa syvällisesti, EU ei pääse riittävästi hyötymään näistä muutoksista. Tanskalaiset eivät väittele Ranskan kansalaisten kanssa ydinvoiman tai fossiilisten energialähteiden eduista ja haitoista, eikä Välimeren alueen EU-kansalaisten kesken käydä kansainvälistä vuoropuhelua yhteisen maahanmuuttopolitiikan mahdollisista seurauksista, jossa myös heidän pohjoisten naapureidensa pitäisi olla mukana.

Jotta voitaisiin luoda viestinnän osalta esteetön Eurooppa, jossa tuetaan tiedon, ideoiden ja kaupan vapaata virtaa mutta säilytetään samalla kulttuurinen ja kielellinen rikkaus ja monimuotoisuus, Euroopan huippuosaamisen verkosto META-NET, joka muodostuu 60 tutkimuskeskuksesta 34 maassa, on kehittänyt strategisen tutkimustoimintaohjelman, jossa esitellään kuinka kieliteknologiaan kohdennetut investoinnit voivat tuottaa huomattavaa taloudellista, kustannuksiaan selvästi suurempaa hyötyä. Strategian laatimiseen osallistui kahden vuoden aikana satoja kielen ja teknologian asiantuntijoita ja intressitahoja. Tutkimustoimintaohjelma esitellään virallisesti Euroopan komission ja yritysmaailman edustajille sekä tutkijoille teknologiasymposiumissa Berliinissä 25. tammikuuta 2013.

Strateginen tutkimustoimintaohjelma osoittaa, miten Eurooppa voi muuttaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuutensa kilpailueduksi. Euroopan kieliteknologiayhteisöllä on vahvaa monikielisten teknologioiden osaamista ja sillä on hyvät mahdollisuudet tavoitella johtoasemaa seuraavassa tietotekniikan vallankumouksessa, jossa ihmiskieli, tietämys ja tunteet tulevat olemaan mukana merkityksellisillä tavoilla. Applen Siri-sovellus ja Googlen puhehaku ovat vasta ensimmäisiä askeleita. Ihmiskielestä tulee ensisijainen ihmisten ja teknologian välinen viestintätapa. Tämän vision toteuttamiseksi tarvitaan ohjelmistoja eri kielille, palveluille ja laitteille, mikä synnyttää valtavat markkinat. Kieliteknologia tarjoaa pääsyn Internetiin kerääntyneeseen digitoituun tietämykseen, ja päivittäisen tekstimuotoisen datan vyöryä (Big Data) voidaan tulevaisuudessa hyödyntää merkityspohjaisessa tiedonhaussa, analyyseissa ja lukuisissa uusissa sovelluksissa.

Ehdottamassaan yleiseurooppalaisessa strategisessa tutkimustoimintaohjelmassa META-NET suosittelee, että akateeminen ja teollinen tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyvät kolmeen painopistealueeseen:

  1. Kieltenvälinen pilvi (Translingual Cloud) tarjoaa yleisiä ja erikoistuneita käännöspalveluja kaikille Euroopan kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille. Nämä palvelut kattavat laadukkaita, tarkkoja ja luotettavia puhuttua ja kirjoitettua kieltä varten luotuja automaattisia käännösteknologioita sekä tarjoavat mahdollisuuden ihmiskääntäjien ja -tulkkien osallistumiseen sellaisissa tehtävissä, joita koneet eivät pysty käsittelemään yksin.
  2. Sosiaalinen äly ja sähköinen osallistuminen koskee sellaisten varojen ja välineiden kehittämistä, jotka tukevat ymmärtämistä ja vuoropuhelua sekä eri kansalais-, asiakas- ja kuluttajayhteisöjen sisällä että niiden välillä. Tavoitteena on sähköisen osallistumisen edistäminen ja tehokkaampien menetelmien kehittäminen yhteisen päätöksenteon valmistelua, valintaa ja arviointia varten.
  3. Sosiaalisesti tietoiset vuorovaikutteiset avustajat -teema keskittyy sellaisten kaikkialla läsnä olevien digitaalisten avustajien kehittämiseen, jotka oppivat ja sopeutuvat ja pystyvät tarjoamaan ennakoivaa ja vuorovaikutteista tilanteen, paikan ja käyttäjän tavoitteen mukaan muuttuvaa tukea tavallisen puheen välityksellä.

META-NET kannattaa myös eurooppalaisen kieliteknologian palvelualustan suunnittelua ja kehittämistä, jotta kieliteknologiapalveluita voidaan saumattomasti tarjota käyttäjille ja asiakkaille.

"Eurooppa tarvitsee kipeästi laadukkaita konekääntämisen ohjelmistoja kaikille eurooppalaisille ja tärkeimmille Euroopan ulkopuolisille kielille, jotta kielimuurit lopultakin voitettaisiin. Nämä muurit vahingoittavat EU:n pitkän tähtäimen pyrkimystä yhtenäiseen digitaaliseen markkina-alueeseen, koska ne vaikeuttavat osaamisen, tiedon, tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden vapaata kulkua" toteaa professori Hans Uszkoreit, META-NET:in koordinaattori ja Saksan tekoälyn tutkimuskeskuksen DFKI:n tutkimusjohtaja. Georg Rehm (DFKI), yksi tutkimustoimintaohjelman toimittajista ja META-NET-verkoston ylläpitäjä, lisää: "Maaliskuussa 2011 tapahtuneen Fukushiman onnettomuuden jälkeen koko Euroopassa keskusteltiin ydinenergian eduista ja haitoista, mutta ainoastaan kunkin kieliyhteisön sisällä. Keskustelua Euroopan tasolla ei ole syntynyt! Kannattamamme teknologiat mahdollistavat tällaiset keskustelut Euroopan kielirajojen yli ja auttavat kansalaisia pääsemään eurooppalaisen identiteetin uudelle tasolle."

Vuoteen 2020 asti kestävän koordinoidun, laajamittaisen työn avulla näitä tekniikoita voidaan kehittää ja taata samalla Euroopan kielten tulevaisuus, tarjota uusia sovelluksia ja palveluja kansalaisille sekä luoda lukuisia uusia mahdollisuuksia Euroopan tietotekniikka- ja kieliteollisuudelle. Monet seikat edellyttävät toimenpiteitä, jotka vaativat enemmän kuin yksittäiset maat pystyvät tarjoamaan: pienten kieliyhteisöjen korkeat asukaskohtaiset kustannukset, tarve siirtää teknologiaa kielten välillä, resurssien, työkalujen ja palveluiden yhteensopivuuden puute sekä se, että kielelliset ja poliittiset rajat eivät useinkaan täsmää. Tämä valtava haaste on siis kohdattava Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden sekä assosioituneiden maiden tasolla tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Tutkimustoimintaohjelma tarjoaa yleisperiaatteet näihin haasteisiin tavalla, joka hyödyttää kaikkia Euroopan kansalaisia ja turvaa Euroopalle johtavan roolin maailmantaloudessa ja teknologian markkinoilla.

Kieliteknologia: taustatietoja

Kieliteknologia tukee meitä arkipäivän tehtävissä, kuten sähköpostin kirjoittamisessa tai lentojen varaamisessa. Se mahdollistaa ohjelmistot, jotka käsitelevät puhuttua tai kirjoitettua ihmiskieltä. Hyödymme siitä kun etsimme ja käännämme verkkosivuja, kun käytämme automme viihdejärjestelmää, annamme komentoja puheen välityksellä matkapuhelimellemme tai saamme suosituksia verkkokaupassa. Lähitulevaisuudessa voimme puhua tietokoneohjelmille sekä koneille ja laitteille, mukaan lukien palveluroboteille, joita pian käytämme kodeissamme ja työpaikoillamme. Missä tahansa olemmekin, voimme yksinkertaisesti pyytää apua tai tietoa aina kun sitä tarvitsemme. Ihmisten ja teknologian välisen viestinnän esteiden poistaminen muuttaa koko maailmamme. Kieliteknologia tulee antamaan kaikille ihmisille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä, oppia, asioida keskenään ja jakaa tietoa kielirajojen yli ja atk-taidoistaan riippumatta.

Tänään kieliteknologian järjestelmät käyttävät tukenaan ensisijaisesti tilastollisia menetelmiä, jotka vaativat suurta määrää puhutun ja kirjoitetun kielen aineistoja. Erityisesti niille kielille, joilla on suhteellisen vähän puhujia, on vaikea saada riittävästi aineistoja. Viimeaikainen kehitys kuitenkin osoittaa, että näitä rajoituksia voi ohittaa kieliteknologian avulla, joka on yksi tietotekniikan keskeisiä kasvualueita. Suuret kansainväliset yritykset kuten Google, Microsoft, IBM ja Nuance ovat investoineet alalle merkittävästi. Teknologisen, kulttuurisen ja kielellisen osaamisensa ansiosta Euroopalla on parhaat lähtökohdat nousta kieliteknologian alalla johtoasemaan, sillä täällä on jo satoja pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on erikoistuneita monikielisen teknologian sovelluksia tai palveluja.

META-NET:istä ja META:sta

Euroopan huippuosaamisen verkosto META-NET, joka muodostuu 60 tutkimuskeskuksesta 34 maassa ja sisältää useita EU-hankkeita, on sitoutunut rakentamaan monikielisen Euroopan tietoyhteiskunnan teknologista perustaa.

META-NET rakentaa monikielisen Euroopan teknologialiittoa (Multilingual Europe Technology Alliance, META). Siihen on jo liittynyt yli 600 organisaatiota 55 maasta. Näiden organisaatioiden joukossa on tutkimuskeskuksia, yliopistoja ja yksityisiä yrityksiä.