Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Scroll down for English translation of Maltese press release.

Fehim mingħajr Limitu: Ewropa mingħajr Ostakoli Lingwistiċi

Aġenda Strateġika Ewropea sabiex tegħleb l-ostakli ta’ komunikazzjoni biex tipprepara l-Ewropa għar-rivoluzzjoni ta’ IT li jmiss

Biex jindirizza dak li hu pperċepit bħala theddida ta' estinzjoni diġitali għall ħafna lingwi, u biex tinħoloq Ewropa mingħajr ostakli ta' komunikazzjoni li tappoġġja l-fluss liberu tal-informazzjoni, ideat, u l-kummerċ, filwaqt li tippreżerva ir-rikkezza kulturali u lingwistika u d-diversità, META-NET, netwerk Ewropew ta' eċċellenza li jikkonsisti f’60 ċentru ta' riċerka f’34 pajjiż, fosthom Malta, żviluppat Aġenda ta' Riċerka Strateġika (SRA) li tiddeskrivi kif l-investiment iffokat fit-teknoloġiji lingwistiċi jista’ jiġġenera benefiċċji ekonomiċi konsiderevoli li jgħelbu ħafna mill-ispejjeż. Dan id-dokument se jiġi uffiċjalment żvelat u ppreżentat lill-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, tar-riċerka u tal-industrija f’simpożju ta’ teknoloġija fil-25 Jannar, 2013, f'Berlin, il-Ġermanja.

Fil-programm pan-Ewropew ta' riċerka propost tagħha, l-SRA tirrakkomanda li r-riċerka akkademika u industrijali u l-isforzi għall-iżvilupp tiffoka fuq tliet temi ta' prijorità:

  1. Cloud Traslingwali jipprovdi servizzi ta' traduzzjoni ġeneriċi u speċjalizzati għaċ-ċittadini Ewropew kollha, kumpaniji, u organizzazzjonijiet. Dawn is-servizzi se jinkludu teknoloġiji ta' traduzzjoni awtomatika preċiża, affidabbli u ta' kwalità għolja għal-lingwa mitkellma u miktuba kif ukoll jimpenjaw magħhom tradutturi u interpreti umani għal dawk il-kompiti li l-magni waħedhom ma jistgħux jimmaniġġaw.
  2. Intelliġenza Soċjali u Parteċipazzjoni elettronika tiffoka fuq l-iżvilupp tar-riżorsi u għodod biex jappoġġjaw il-fehim u d-djalogu fi ħdan u madwar komunitajiet ta' ċittadini sabiex jistabbilixxu proċessi aktar effettivi għat-tħejjija, l-għażla, u l-evalwazzjoni ta’ deċiżjonijiet kollettivi.
  3. Assistenti Interattivi u Soċjalment Konxji jikkonċentraw fuq l-iżvilupp ta' assistenti diġitali persistenti li jitgħallmu u jadattaw u li jipprovdu appoġġ proattiv u interattiv mfassal għas-sitwazzjonijiet, postijiet u l-għanijiet speċifiċi tal-utent permezz ta' interazzjoni tal-lingwa mitkellma.

META-NET wkoll favur id-disinn u l-iżvilupp ta' Pjattaforma Ewropea ta’ Servizz għall-Teknoloġiji Lingwistiċi li tipprovdi teknoloġiji lingwistiċi perfetti għall-utenti u l-klijenti.

Permezz ta' sforz koordinat fuq skala kbira li jwassal għall-2020, dawn it-teknoloġiji jistgħu jiġu żviluppati biex jagħmlu lingwi Ewropej tajbin għall-futur, jipprovdu applikazzjonijiet u servizzi ġodda għaċ-ċittadini u joħolqu għadd ta' opportunitajiet ġodda għall-IT Ewropew u l-industriji lingwistiċi.

Il-piż finanzjarju kull ras għall-komunitajiet iżgħar tal-lingwi jiddettaw risposta li tmur lil hinn minn dak li xi pajjiż wieħed jistgħa jipprovdi. Għalhekk din l-isfida immensa għandha tiġi ndirizzata fil-livell tal-Unjoni Ewropea, l-istati membri tagħha, u l-pajjiżi assoċjati, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-industrija.

L-SRA tipprovdi pjan direzzjonali biex jindirizza dawn l-isfidi b'mod li se jibbenefikaw iċ-ċittadini Ewropej kollha u jiżgura li l-Ewropa jkollha rwol ewlieni fl-ekonomija dinjija u s-suq tat-teknoloġija.

Jista’ gvern futur ta' Malta jistinka biex jadotta u jaġixxi fuq il-prinċipji nkorporati fi ħdanu.

Dwar META-NET u METANET4U

META-NET huwa ddedikat għall-pedamenti teknoloġiċi ta' soċjetà Ewropea tal-informazzjoni multilingwi u jifforġa META, l-Alleanza tat-Teknoloġija għal Ewropa Multilingwali. Aktar minn 600 organizzazzjoni f’55 pajjiż diġà ngħaqdu, inklużi ċentri ta’ riċerka, universitajiet u kumpaniji privati.

METANET4U huwa proġett ffinanzjat mill-UE li jikkontribwixxi għal META-NET billi jiżviluppa riżorsi lingwistiċi u għodod għall-Malti, il-Portugiż, lis-Spanjol, ir-Rumen u l-Ingliż.

Unlimited Understanding: A Europe without Language Barriers

European Strategic Research Agenda to overcome communication barriers to prepare Europe for the next IT revolution

To address what is perceived as a threat of digital extinction for many languages, and to create a Europe without communication barriers that supports the free flow of information, ideas, and trade, while preserving cultural and linguistic richness and diversity, META-NET, a European network of excellence consisting of 60 research centres in 34 countries including Malta, has developed a Strategic Research Agenda (SRA) that outlines how focused investment in language technologies can generate considerable economic benefits that far outweigh the costs. This document is being officially unveiled and presented to representatives of the European Commission, research and industry at a technology symposium on January 25, 2013, in Berlin, Germany.

In its proposed pan-European research programme, the SRA recommends that academic and industrial research and development efforts focus on three priority themes:

  1. Translingual Cloud provides generic and specialised translation services to all European citizens, companies, and organisations. These services will encompass high-quality, precise, and reliable automatic translation technologies for spoken and written language as well as engaging human translators and interpreters for those tasks that machines alone cannot handle.
  2. Social Intelligence and e-Participation focusing on developing resources and tools to support understanding and dialogue within and across communities of citizens to establish more effective processes for preparing, selecting, and evaluating collective decisions.
  3. Socially Aware Interactive Assistants concentrating on development of pervasive digital assistants that learn and adapt and that provide proactive and interactive support tailored to the specific situations, locations and goals of the user through spoken language interaction.

META-NET also advocates the design and development of a European Service Platform for Language Technologies to provide seamless language technologies to users and customers.

Through a coordinated, large-scale effort leading up to 2020, these technologies can be developed, future-proofing European languages, providing new applications and services to citizens and creating a host of new opportunities for the European IT and language industries.

The high per-capita financial burden for smaller language communities dictate a response that goes beyond what any one country can provide. This immense challenge must therefore be addressed at the level of the European Union, its member states, and associated countries, in close collaboration with industry.

The SRA provides a roadmap for addressing these challenges in a way that will benefit all European citizens and secure Europe take a leading role in the world economy and technology marketplace.

May a future government of Malta strive to adopt and act upon the principles embodied within it.

About META-NET and METANET4U

META-NET is dedicated to the technological foundations of a multilingual European information society and is forging META, the Multilingual Europe Technology Alliance. More than 600 organisations in 55 countries have already joined, including research centres, universities and private companies.

METANET4U is an EU-funded project contributing to META-NET by developing language resources and tools for the Maltese, Portuguese, Spanish, Romanian and English languages.