Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Forståelse uten grenser: Et Europa uten språklige barrierer

En europeisk strategi for å minske kommunikasjonsbarrierer og å forberede Europa for den neste IT-revolusjonen

Europa står overfor en alvorlig kommunikasjonskrise. META-NET ga nylig ut rapporten “Europeiske språk i den digitale tidsalderen”, utgitt med 31 delrapporter for 31 språk. Rapporten viser at de fleste europeiske språkene står overfor en ”digital språkdød”: De kan overleve som dagligspråk, men har ikke tilstrekkelig teknologisk støtte for å overleve i en digital verden. Et rikt språklig mangfold er et viktig særtrekk ved Europas kulturarv, men er samtidig et potensielt hinder for handel og samhandling. På tross av at store summer brukes på oversettelsestjenester blir bare en liten andel av viktig informasjon gjort tilgjengelig på alle de europeiske språkene, og innbyggerne har bare en begrenset mulighet til å diskutere avgjørende spørsmål på tvers av landegrensene. For eksempel skjer kommunikasjon mellom grekere og tyskere om finanskrisen gjennom lokale media og nasjonale politikere, kanaler som ikke alltid er i stand til å sikre gjensidig forståelse. I en tid hvor Internett og sosiale medier er i ferd med fundamentalt å endre prosesser for politisk endring er ikke EU i stand til å utnytte kanalene fullt ut. Dansker diskuterer ikke fordeler og ulemper med kjernekraft versus fossilt brensel, og EU-borgere i Middelhavsområdet har ingen internasjonal dialog om de mulige konsekvensene av en felles innvandringspolitikk, som også burde involvere naboer i nord.

Idealet er å skape et Europa uten språkbarrierer som støtter utveksling av informasjon, idéer og handel samtidig som man bevarer kulturarv og språklig mangfold. Derfor har META-NET, et europeisk forskningsnettverk (network of excellence) av 60 forskningssentre i 34 land, utviklet en strategisk forskningsagenda som viser hvordan målrettet investering i språkteknologi kan skape betydelig økonomisk vekst som utlikner kostnadene. I over to år har hundrevis av språk- og teknologieksperter bidratt til å utvikle planen. Dokumentet vil bli presentert for EU-kommisjonen, forskningsmiljøene og industrien på et teknologisymposium i Berlin, 25. Januar 2013.

Den strategiske forskningsagendaen viser hvordan Europa kan gjøre sitt kulturelle og språklige mangfold til en konkurransefordel. Det europeiske språkteknologiske miljøet innen både akademia og industri har en sterk kompetanse innenfor flerspråklige teknologier, og kan derfor spille en avgjørende rolle i den neste IT-revolusjonen. Den neste IT-revolusjonen vil håndtere menneskelig språk, kunnskap og følelser på en meningsfull måte. Apples Siri og Googles talesøk er bare noen av de første stegene. For å virkeliggjøre denne visjonen trenger vi programvare, tjenester og redskaper for ulike språk som kan skape et stort marked. Språkteknologi kan gi tilgang til digitalisert, menneskelig kunnskap som finnes på Internett, og det daglige skredet av tekstdata (’Big Data’) vil bli semantisk søkbart, analyserbart og vil kunne brukes til en rekke nye formål.

Den strategiske forskningsagendaen foreslår et forskningsprogram på tvers av Europa hvor både akademisk og industriell forskningsinnsats fokuserer på tre prioriterte temaer:

  1. Den ’flerspråklige skyen’ (The Translingual Cloud) vil formidle generelle og spesialiserte oversettelsestjenester til alle innbyggerne i Europa, organisasjoner og næringslivet. Disse tjenestene vil omfatte nøyaktig og stabil maskinoversettelse av høy kvalitet for både skriftlig og talt språk, og vil trekke inn oversettere og tolker for oppgaver som maskiner ikke er i stand til å håndtere alene.
  2. Et tema om sosial intelligens og e-deltakelse fokuserer på utvikling av ressurser og verktøy for å støtte forståelse og dialog internt og på tvers av grupper av innbyggere, kunder og brukere for å legge til rette for e-deltakelse og skape mer effektive prosesser for forberedelse, gjennomføring og evaluering og kollektive avgjørelser.
  3. Et tema om sosialt oppmerksomme interaktive assistenter (The Socially Aware Interactive Assistants) fokuserer på utviklingen av digitale assistenter som lærer og tilpasser seg, og som kan tilby interaktiv støtte tilpasset den enkelte brukers situasjon, lokalisering og behov gjennom talestyrt interaksjon.

META-NET anbefaler også at det utvikles en europeisk tjenesteplattform for språkteknologi som kan gi tilgang til språkteknologi for brukere og kunder.

“Europa har et akutt behov for maskinoversettelsesprogramvare av høy kvalitet for alle europeiske og de viktigste språkene utenfor Europa for å bygge ned språkbarrierer. Disse barrierene vanskeliggjør EUs langsiktige mål om å skape et felles digitalt marked fordi de hindrer formidling av kunnskap, informasjon, varer og tjenester,” sier Prof. Hans Uszkoreit, koordinator for META-NET og forskningsleder ved DFKI (Det tyske forskningssenteret for kunstig intelligens). Dr. Georg Rehm (DFKI), medredaktør av den strategiske forskningsagendaen legger til: “Etter ulykken i Fukushima i mars 2011 diskuterte hele Europa for og mot kjernekraft, men kun internt i det enkelte språksamfunn: Det har aldri vært noen debatt på europeisk nivå! Teknologien vi jobber for vil la europeerne ta slike debatter på tvers av språkgrensene.”

Gjennom en felles innsats i stor skala fram mot 2020 kan disse teknologiene utvikles og gjøre europeiske språk klar for framtiden, gjennom å utvikle nye verktøy og tjenester for innbyggerne og skape nye muligheter for språk- og IT-industrien i Europa. Store utgifter per capita for små språk, nødvendig teknologioverføring mellom språkene, manglende samsvar mellom ressurser, verktøy og tjenester og det faktum at språkgrenser ikke alltid sammenfaller med landegrenser – alt dette gjør at løsningen er mer omfattende enn det et enkelt land kan klare å utvikle. Denne store utfordringen må derfor løses på det europeiske nivå, i tett samarbeid med industrien. Den strategiske forskningsagendaen er et veikart for hvordan vi kan møte disse utfordringene på en måte som vil komme alle innbyggerne til gode og sikre at Europa tar en ledende rolle i verdensøkonomien og på det teknologiske markedet.

Språkteknologi: bakgrunn

Vi bruker språkteknologi i en rekke hverdagslige gjøremål, som når vi skriver e-post eller bestiller en flybillett. Språkteknologi ligger til grunn for programvare som kan prosessere menneskelig språk i talt eller skriftlig form. Vi bruker det når vi søker i eller oversetter nettsider, bruker navigasjonssystemer i bilen eller talekommandoer på mobilen, eller får produktanbefalinger i en nettbutikk. I nær framtid vil vi kunne snakke til dataprogrammer så vel som maskiner og apparater. Dette omfatter også tjenesteytende roboter som snart vil tas i bruk hjemme og på arbeidsplassen. Uansett hvor du er, om du trenger informasjon eller hjelp, så er det bare å be om det. Å bygge ned kommunikasjonsbarrierene mellom mennesker og teknologi vil forandre den verdenen vi lever i. Språkteknologi vil la mennesker samarbeide, lære, gjøre forretninger og dele kunnskap, på tvers av språkgrenser og uavhengig av datakunnskap.

I dag er språkteknologiske systemer primært basert på statistiske metoder som krever store mengder språkdata. Det er særlig vanskelig for språk med få brukere å skaffe den nødvendige mengden data. Den siste utviklingen viser imidlertid at vi kan overvinne disse begrensningene, og språkteknologi er et av de viktigste vekstområdene innenfor informasjonsteknologi. Store internasjonale selskaper som Google, Microsoft, IBM, og Nuance har gjort omfattende investeringer på dette området. På grunn av en omfattende teknologisk, kulturell og språklig ekspertise står Europa i en særstilling for å kunne ta en ledende rolle. Det finnes allerede hundrevis av små og mellomstore bedrifter som tilbyr spesialiserte flerspråklige teknologiske verktøy eller tjenester.

Om META-NET og META

META-NET er et nettverk for fremragende forskning som omfatter 60 forskingssentre i 34 land og involverer flere EU-prosjekter. META-NET jobber for å legge det teknologiske grunnlaget for et flerspråklig europeisk informasjonssamfunn. META-NET bygger META (Multilingual Europe Technology Alliance). Mer enn 600 organisasjoner i 55 land har allerede blitt med, og medlemmene omfatter forskningssentre, universiteter og bedrifter.