Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-VISION

META Vision

Jedným z hlavných cieľov META-NETu je vytvoriť Strategický výskumný program pre multilingválnu Európu 2020 (SRA; Strategic Research Agenda). Program zahŕňa odporúčania na vysokej úrovni, nápady s vlastnou víziou pre aplikácie na báze jazykových technológií a návrhy pre spoločné činnosti, ktoré budú predstavené Európskej komisii a národným, ako aj oblastným orgánom.

Okrem verejnosti, ktorá sa do celého procesu môže zapájať prostredníctvom priameho diskusného fóra, sú do budovania procesu vízie v rámci tejto iniciatívy zapojené celkovo štyri skupiny. Hlavnou úlohou troch vizionárskych skupín so špecifickým okruhom pôsobnosti (Preklad a lokalizácia, Mediálne a informačné služby, Interaktívne systémy; pozri nižšie) je predložiť nápady a predstavy jazykových technológií a aplikácií v rámci príslušných okruhov pôsobnosti a zároveň predstaviť možné prognózy v oblasti technológie.

Štvrtú skupinu predstavuje Technologická rada META. Doterajšie zistenia vizionárskych skupín prezentovala a spracovala Technologická rada META, ktorá mala svoje inauguračné stretnutie 16. novembra 2010 v Bruseli, po ktorom nasledovalo stretnutie 25. mája 2011 v Benátkach, 30. septembra 2011 v Berlíne 2011 a stretnutie 19. júna 2012 opäť v Bruseli. Technologická rada zhrnula získané poznatky vizionárskych skupín do prvej verzie SRA (Strategického výskumného programu), ktorý bol publikovaný 11. júla 2012. Výsledky SRA budú predstavovať odkaz META pre politických činiteľov, súkromných i verejných sponzorov, ako aj pre širokú verejnosť.

 

The META-VISION Process

Aktualizácia z 11. júla 2012: Prvá verzia Strategického výskumného programu pre multilingválnu Európu 2020 bola publikovaná!

Aktualizácia z 23. marca 2011: Dôležitým parciálnym výsledkom je PDF dokument „The Future European Multilingual Information Society“ (Budúca európska multilingválna informačná spoločnosť).

Členovia a zúčastnení

Vizionárska skupina Preklad a lokalizácia

Oblasti
Technická dokumentácia, informácie pre zákazníkov, oficiálny vestník, lokalizácia (po)užívateľského rozhrania, hry, služby, atď.
Zainteresované strany
Softvérové spoločnosti, herné spoločnosti, veľkí používatelia prekladateľských služieb, prekladateľské agentúry, lokalizačný priemysel, atď.
Stretnutia
Berlín, Nemecko, 23. júl 2010; Brusel, Belgicko, 29. september 2010; Praha, Česká republika, 7. – 8. apríl 2011
Usporiadatelia
Hans Uszkoreit (DFKI, Nemecko) a Josef van Genabith (DCU/CNGL, Írsko)
Členovia
Členovia tejto vizionárskej skupiny
Prezentácie
Presentácia Jörga Porsiela (META-FORUM 2010)
Presentácia Josefa van Genabitha (META Technology Council meeting)
Presentácie Josepha Marianiho and Hansa Uszkoreita (META-FORUM 2011)
Presentácia Andrejsa Vasiļjevsa (META-FORUM 2012)
Správa
Výsledky prvých dvoch stretnutí (koncept)

Vizionárska skupina Médiá a informačné služby

Oblasti
Audiovizuálne odvetvie, správy, digitálne knižnice, portály, internetové vyhľadávače atď.
Zainteresované strany
Mediálne spoločnosti, poskytovatelia webových služieb a internetových vyhľadávačov, archívy atď.
Stretnutia
Paríž, Francúzsko, 10. september 2010; Barcelona, Španielsko, 15. október 2010; Viedeň, Rakúsko, 1. apríl 2011
Usporiadatelia
Stelios Piperidis (ILSP, Grécko) a Margaretha Mazura (EMF, Belgicko/UK)
Členovia
Členovia tejto vizionárskej skupiny
Prezentácie
Prezentácia Philippa Wackera (META-FORUM 2010)
Prezentácia Steliosa Piperidisa (stretnutie Technologickej rady META)
Prezentácia Josepha Marianiho a Hansa Uszkoreita (META-FORUM 2011)
Prezentácia Marka Grobelnika (META-FORUM 2012)
Správa
Výsledky prvých dvoch stretnutí (koncept)

Vizionárska skupina Interaktívne systémy

Oblasti
Pomoc cez mobilné telefóny, preklad dialógov, call centrá atď.
Zainteresované strany
Poskytovatelia softvéru a služieb pre mobilné telefóny, telekomunikačný priemysel, call centrá, herný priemysel atď.
Stretnutia
Paríž, Francúzsko, 10. september 2010; Praha, Česká republika, 5. október 2010; Rotterdam, Holandsko, 28. marec 2011.
Usporiadatelia
Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, Francúzsko) a Bernardo Magnini (FBK, Taliansko)
Members
Členovia tejto vizionárskej skupiny
Prezentácie
Prezentácia Alexa Waibela (META-FORUM 2010)
Prezentácia Josepha Marianiho (stretnutie Technologickej rady META)
Prezentácia Josepha Marianiho a Hansa Uszkoreita (META-FORUM 2011)
Prezentácia Josepha Marianiho (META-FORUM 2012)
Správa
Výsledky prvých dvoch stretnutí (koncept)