Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Bulgarian

The Bulgarian Language in the Digital Age / Българският език в дигиталната епоха

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

  • Емил Стоянов (член на Европейския парламент): “META-NET работи за преодоляването на езиковите бариери при ежедневното общуване на европейските граждани, бизнес партньори и политици.”
  • Запрян Козлуджов (ректор на Пловдивкия университет): “Езиковите технологии могат да допринесат съществено за запазването на културното и езиково многообразие в Европа.”
  • Анелия Белогай (CEO, Tetracom): “Надявам се нашите политици в Брюксел и София да обърнат внимание на този задълбочен и реалистичен анализ на състоянието на езиковите технологии за български, тъй като е ясно, че има необходимост от бързи действия.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers and users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Предговор

Бялата книга е част от серия документи, представящи развитието в областта на езиковите технологии и техния потенциал. Документите са предназначени за преподаватели, журналисти, политици, различни езикови общности и т. н. Достъпът до езикови технологии за езиците, които се говорят в Европа, е много различен. Затова и необходимите действия за подкрепа на изследванията и развитието на езиковите технологии също са различни. Те зависят от много фактори, например сложността на даден език и броя на неговите носители.

META-NET, мрежа за високи постижения, изградена с подкрепата на Европейската комисия, предлага анализ на съществуващите езикови ресурси и технологии в серията Бели книги. Анализът е съсредоточен върху 23-те официални европейски езика, наред с други по-важни национални и регионални езици. Резултатите показват значителен недостиг за всеки език. Задълбоченият експертен анализ и оценка на актуалната ситуация ще помогнат за увеличаване на ефекта от изследванията и намаляване на риска от пропуски.

В META-NET участват 54 изследователски центъра от 33 страни, работещи съвместно с търговски и правителствени организации, научни институции, софтуерни компании, фирми за информационни технологии и европейски университети. Те разработват заедно визия за технологично развитие и стратегическа програма за научни изследвания, които показват как езиковите технологии могат да отговорят на научните предизвикателства до 2020 г.