Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Catalan

The Catalan Language in the Digital Age / La llengua catalana a l'era digital

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers and users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Pròleg

Aquest llibre blanc forma part d'una sèrie que vol donar a coneixer les tecnologies del llenguatge i el seu potencial. S'adreça a periodistes, polítics, comunitats lingüístiques i educadors entre d'altres. A Europa, la disponibilitat de tecnologies del llenguatge i el seu ús varia segons l’idioma. En conseqüència, les accions que es requereixen per reforçar la investigació i el desenvolupament d'aquestes tecnologies també són diferents per a cada idioma. Les accions necessàries depenen de molts factors, com ara la complexitat d'una llengua determinada o de la mida de la comunitat de parlants.

META-NET, una xarxa d'excel·lència finançada per la Comissió Europea, ha dut a terme una anàlisi de l’estat actual dels recursos i les tecnologies del llenguatge per a les 23 llengües oficials europees, així com per a d’altres idiomes importants a nivell nacional i regional a Europa. Els resultats d'aquesta anàlisi suggereixen que hi ha encara mancances significatives en la investigació necessària per a cada idioma. Una anàlisi més detallada i una avaluació experta de la situació actual han de contribuir a maximitzar l'impacte de noves investigacions.

A novembre de 2011, META-NET es compon de 54 centres de recerca de 33 països que estan treballant amb tots els agents implicats: comercials, agències de govern, organitzacions de recerca, empreses de programari, proveïdors de tecnologia i universitats europees. Junts, estan treballant en una visió comuna de la tecnologia i desenvolupant una agenda estratègica de la recerca que mostra com les aplicacions de les tecnologies del llenguatge podran resoldre els problemes actuals abans de l’any 2020.