Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Czech

The Czech Language in the Digital Age / Čeština v digitálním věku

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Contributors

  • Jan Cuřín, Eva Hajičová, Jirka Hana, Karel Oliva, Magdalena Rysová, Magda Ševčíková, Ivan Šmilauer, Daniel Zeman

Quotes

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses educators, journalists, politicians, language communities and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ for each language. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community. META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies. This analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are many significant research gaps for each language. A more detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximize the impact of additional research and minimize any risks. META-NET consists of 54 research centres from 33 countries that are working with stakeholders from commercial businesses, government agencies, industry, research organisations, software companies, technology providers and European universities. Together, they are creating a common technology vision while developing a strategic research agenda that shows how language technology applications can address any research gaps by 2020.

Předmluva

Tato Bílá kniha je součástí série, která podporuje znalosti jazykových technologií a jejich potenciál. Je určena pedagogům, novinářům, politikům, různým jazykovým komunitám a dalším. Dostupnost a využívání jazykových technologií se v Evropě u jednotlivých jazyků liší. V důsledku toho se pro každý jazyk liší také kroky, které je nutné podniknout pro další podporu výzkumu a vývoje jazykových technologií. Tyto plánované postupy závisí na mnoha faktorech, jako je složitost daného jazyka či velikost jeho komunity. META-NET (excelentní internetová síť) financovaný Evropskou komisí provedl analýzu současných jazykových zdrojů a technologií. Tato analýza se zaměřila na 23 oficiálních evropských jazyků a na další významné národní a regionální jazyky v Evropě. Výsledky analýzy naznačují, že ve výzkumu každého jazyka je značné množství mezer. Podrobnější expertní analýza a hodnocení současné situace přitom přispějí k maximalizaci účinku dalšího výzkumu a minimalizaci možných rizik. META-NET se skládá z 54 výzkumných center z 33 zemí, které pracují s podílníky z komerčních firem, vládních agentur, průmyslu, výzkumných organizací, softwarových firem, s poskytovateli technologií a evropských univerzit. Dohromady mají jednu společnou vizi – vyvíjejí strategický plán výzkumu, který ukazuje, jak aplikace jazykových technologií mohou do roku 2020 vyřešit případné mezery ve výzkumu.