Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Finnish

The Finnish Language in the Digital Age / Suomen kieli digitaalisella aikakaudella

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

  • Alexander Stubb (Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri): “Ilman kieliä emme voisi viestiä. META-NET-verkosto on arvokas tuki monikieliselle Euroopalle.”
  • Alexander Stubb (Minister for European Affairs and Foreign Trade of Finland): “Without languages we could not communicate. The META-NET network is a valuable support for a multilingual Europe.”
  • Fred Karlsson (yleisen kielitieteen professori, Helsingin yliopisto): “Kieli- ja puheteknologian sovelluksia käytetään päivittäin kääntämisessä, oikoluvussa, sanakirjojen teossa ja matkapuhelimissa. Globaalistuvassa maailmassa, jossa englantia käytetään laajalti, on äärimmäisen tärkeää, että myös pienempien kansalliskielten kuten suomen ja ruotsin kieliteknologiaa kehitetään täysipainoisesti.”
  • Fred Karlsson (Professor of General Linguistics, University of Helsinki): “Language and speech technology applications are used on a daily basis on mobile phones, for translations and proofreading and for compiling dictionaries. In a globalizing world where English is widely used, it is extremely important that also smaller national languages ​​such as Finnish and Swedish have a fully developed language technology.”
  • Pauli Kuosmanen (CTO (Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy), Prof., Dr. Tech., eMBA): “Perustellusti on sanottu, että äidinkieli on sydämen kieli. Suomalaisten yritysten on otettava tämä huomioon kansainvälistäessääntuotteitaan ja palvelujaan. Suomen kieli digitaalisella aikakaudella on erinomainen yhteenveto kieliteknologian nykytilanteesta. Toivoisinkin sen löytävän tiensä suomalaisten yritysten, päättäjien ja toteuttajien käsiin.”
  • Pauli Kuosmanen (CTO (Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy), Prof., Dr. Tech., eMBA): “Our mother tongue is a matter of the heart. Finnish companies should take this into account when internationalizing their products and services. This book is an excellent round-up of the current situation of language technology. I hope it will find its way into the hands of Finnish companies, policy makers and implementers.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focuses on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of future research.

META-NET consists of 54 research centres in 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers and users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Esipuhe

META-NET Valkoiset kirjat -julkaisusarjan tavoitteena on edistää tietämystä kieliteknologiasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tämä julkaisu haluaa herättää opettajia, toimittajia, poliitikkoja, kieliyhteisöjä ja muitakin.

Euroopan kielten kieliteknologisten sovellusten saatavuus vaihtelee. Niinpä myös toimenpiteet, joita jatkossa tarvitaan tukemaan kieliteknologioiden tutkimusta ja kehitystä, ovat eri kielten kohdalla erilaisia ja riippuvat kielen ominaispiirteistä ja kieliyhteisön koosta.

Euroopan komission rahoittaman META-NET -huippuosaamisverkoston kartoitustyö tässä valkoisten kirjojen sarjassa kattaa Euroopan 23 virallisen kielen sekä tärkeiden kansallisten ja paikallisten kielten kieliaineistot ja kieliteknologiat. Tulosten perusteella kaikkien kartoitettujen kielten tutkimus kärsii merkittävästä resurssien puutteesta. Yksityiskohtaisempi nykyisen tilanteen selvitys vahvistaa tulevan tutkimuksen vaikutusta ja vähentää riskejä.

META-NET koostuu 33 valtion 54 tutkimuskeskuksesta, jotka tekevät yhteistyötä useiden toimijoiden ja intressiryhmien kanssa. Mukana on liikeyrityksiä, julkisen hallinnon yksiköitä, teollisuuden edustajia, tutkimusyksiköitä, tietotekniikan alan yrityksiä, teknologian tuottajia ja eurooppalaisia yliopistoja. Työn tuloksena on syntymässä teknologinen visio osana strategista tutkimuslinjausta osoittamaan, miten kieliteknologiat auttavat Euroopan tutkimusyhteisöä ratkaisemaan keskeisiä tutkimuskysymyksiä vuoteen 2020 mennessä.