Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Tinklo „META-NET“ baltųjų knygų serija: lietuvių kalba

The Lithuanian Language in the Digital Age / Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje

Serijos redaktoriai: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Autoriai

Citatos

  • Andrius Kubilius (Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas): „Išsaugojusi glaudų ryšį su senosiomis indoeuropiečių prokalbėmis, lietuvių kalba šiandien puikiai tarnauja šiuolaikinės visuomenės poreikiams. Tačiau aktyvių lietuvių kalbos vartotojų – vos keli milijonai. Išsaugoti ją ateities kartoms – visos Europos Sąjungos pareiga. Nuo to, kaip plėtosime informacines kalbos technologijas, ypač priklauso lietuvių kalbos ateitis.“

Ši knyga

Baltųjų knygų serija

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others.

The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers, users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Įžanga

Ši Baltoji knyga yra viena iš knygų serijos, skleidžiančios žinias apie kalbos technologijas (toliau – KT) ir jų galimybes. Ji skirta pedagogams, žurnalistams, politikams, kalbos vartotojų bendruomenėms ir pan.

Europos kalboms sukurtų bei pritaikytų technologijų skaičius ir jų pritaikymo lygmuo yra gana skirtingas. Žinoma, skiriasi ir veiksmai, kurių reikėtų imtis norint paskatinti konkrečios KT mokslinius tyrimus ir plėtrą. Šie veiksmai priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip kalbos sudėtingumas ir jos vartotojų skaičius.

META-NET, Europos Komisijos finansuojamas kompetencijos tinklas, šioje Baltųjų knygų serijoje atliko turimų kalbos išteklių ir technologijų analizę, į kurią įtrauktos visos 23 oficialiosios bei kitos svarbios nacionalinės ir regioninės Europos kalbos. Remiantis analizės rezultatais, konstatuotina, kad kiekvienos kalbos moksliniai tyrimai turi rimtų spragų. Ekspertų atlikta išsamesnė esamos padėties analizė ir įvertinimas galėtų padėti padidinti papildomų tyrimų poveikį ir sumažinti galimą riziką.

2011 metų lapkričio mėnesio duomenimis, META-NET tinklą sudaro 33 šalyse veikiantys 54 mokslinių tyrimų centrai, bendradarbiaujantys su suinteresuotomis šalimis – verslo įmonių (programinės įrangos gamintojų, technologijų tiekėjų ir vartotojų), vyriausybės įstaigų, pramonės, tyrimų organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, kalbos vartotojų bendruomenių ir Europos universitetų atstovais. Dirbdamas kartu su šiomis bendruomenėmis, META-NET kuria bendrą technologijų viziją ir rengia strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę 2020 metų daugiakalbei Europai.