Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Norwegian (Bokmål Version)

The Norwegian Language in the Digital Age (Bokmål Version) / Norsk i den digitale tidsalderen (bokmålsversjon)

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Contributors

  • Gisle Andersen, Torbjørg Breivik, Helge Dyvik, Kristin Hagen, Torbjørn Nordgård, Torbjørn Svendsen, Trond Trosterud

Quotes

  • Torbjørn Nordgård (Utviklingsdirektør Lingit AS): “Skal man lage gode språkteknologiske løsninger for norsk, må det eksistere språklige ressurser av høy kvalitet som industrien kan benytte. Jeg håper at denne rapporten kan bidra til at slike ressurser etableres raskt.”
  • Trond Trosterud (Professor Universitetet i Tromsø): “Skal vi kommunisere med maskinene rundt oss treng vi språkteknologi. Denne rapporten presenterer status quo og vegen framover for språkteknologi i Noreg.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others.

The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differs. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (Software companies, technology providers and users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Forord

Dette dokumentet er del av en serie som skal fremme kunnskap om språkteknologiens status og potensiale. Målgruppen er journalister, politikere, språkbrukere, lærere og andre interesserte. Tilgjengeligheten og bruken av språkteknologi i Europa varierer fra språk til språk. Derfor vil også nødvendige tiltak for å støtte forskning og utvikling av språkteknologi være forskjellige for hvert språk. Hvilke tiltak som er nødvendige avhenger av flere faktorer, for eksempel kompleksiteten i et gitt språk og antall språkbrukere.

Forskningsnettverket META-NET, et Network of Excellence finansiert av Europakommisjonen, presenterer i denne serien sin analyse av eksisterende språkressurser og teknologier for de 23 offisielle EU-språkene og andre nasjonale og regionale språk i Europa – deriblant norsk. Resultatene av denne analysen tyder på at det er betydelige hull i forskning og utvikling for alle språkene. Denne detaljerte ekspertanalysen av den nåværende situasjonen i denne serien vil forhåpentlig bidra til å maksimere effekten av ny forskning.

Per november 2011 består META-NET av 54 forskningsinstitusjoner i 33 land som samarbeider med kommersielle aktører (IT-bedrifter, utviklere og brukere), offentlige etater, ikke-statlige organisasjoner, representanter for språksamfunn og universiteter. I samarbeid med disse samfunnsrepresentantene er målet å skape en felles teknologivisjon og å utvikle en strategisk forskningsagenda for flerspråklighet i Europa innen år 2020.