Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Norwegian (Nynorsk Version)

The Norwegian Language in the Digital Age (Nynorsk Version) / Norsk i den digitale tidsalderen (nynorskversjon)

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Contributors

  • Gisle Andersen, Torbjørg Breivik, Helge Dyvik, Kristin Hagen, Torbjørn Nordgård, Torbjørn Svendsen, Trond Trosterud

Quotes

  • Torbjørn Nordgård (Utviklingsdirektør Lingit AS): “Skal man lage gode språkteknologiske løsninger for norsk, må det eksistere språklige ressurser av høy kvalitet som industrien kan benytte. Jeg håper at denne rapporten kan bidra til at slike ressurser etableres raskt.”
  • Trond Trosterud (Professor Universitetet i Tromsø): “Skal vi kommunisere med maskinene rundt oss treng vi språkteknologi. Denne rapporten presenterer status quo og vegen framover for språkteknologi i Noreg.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differs. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (Software companies, technology providers and users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Forord

Dette dokumentet er del av ein serie som skal fremje kunnskap om språkteknologiens status og potensiale. Målgruppa er journalistar, politikarar, språkbrukarar, lærarar og andre interesserte. Tilgangen til, og nytta av, språkteknologi i Europa varierer frå språk til språk. Difor vil òg naudsynte tiltak for å støtte forsking og utvikling av språkteknologi vere ulike for kvart språk. Kva for tiltak som er naudsynte, avheng av fleire faktorar, til dømes kompleksiteten i eit gjeve språk og mengda språkbrukarar.

Forskingsnettverket META-NET, eit Network of Excellence finansiert av Europakommisjonen, presenterer i denne serien analysen sin av eksisterande språkressursar og teknologiar for dei 23 offisielle EU-språka og andre nasjonale og regionale språk i Europa – mellom dei norsk. Resultata av denne analysen tyder på at det er betydelege hol i forsking og utvikling for alle språka. Denne detaljerte ekspertanalysen av den noverande situasjonen i denne serien vil vonleg bidra til å maksimere effekten av ny forsking.

Per november 2011 består META-NET av 54 forskingsinstitusjonar i 33 land som samarbeider med kommersielle aktørar (IT-føretak, utviklarar og brukarar), offentlege etatar, ikkje-statlege organisasjonar, representantar for språksamfunn og universitet. I samarbeid med desse samfunnsrepresentantane er målet å skape ein felles teknologivisjon og å utvikle ein strategisk forskingsagenda for eit fleirspråkleg Europa innan år 2020.