Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Polish

The Polish Language in the Digital Age / Język polski w erze cyfrowej

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

  • Prof. Michał Kleiber (President of the Polish Academy of Sciences): “Wyzwania naukowe stojące przed inżynierią lingwistyczną uważam za niezwykle obiecujący i atrakcyjny intelektualnie obszar badawczy, na którym spotykają się odległe pozornie narzędzia i metodologie lingwistyki i informatyki. Technologie przetwarzania języka, jako rezultat tych badań, będą miały coraz większy wpływ na możliwości i modele komunikacyjne współczesnego świata oraz na udział w tych procesach języków narodowych, a więc także języka polskiego. Analiza danych tekstowych, synteza mowy i jej rozpoznawanie, automatyczne tłumaczenie i streszczanie są coraz powszechniej obecne w naszym życiu. Aby ta obecność była racjonalna i funkcjonalna, aby dobrze służyła gospodarce, życiu społecznemu i kulturalnemu, potrzebne są, na szeroką skalę prowadzone, dalsze prace w tym zakresie.”
  • Prof. Michał Kleiber (President of the Polish Academy of Sciences): “I consider the scientific challenges that linguistic engineering faces as extremely promising and intellectually attractive research area, where apparently different methodologies and tools of linguistics and computer science meet. Language technologies, as a result of this research, will have a growing influence on capabilities and communication models of the contemporary world as well as on the way human natural languages, such as the Polish language, take part in this process. The text data analysis, speech synthesis and speech recognition, machine translation and text summarisation are more and more present in our everyday life. For their presence to be rational and functional, for it to serve the needs of the economy, as well as the social and cultural life well, further large-scale work in this area is needed.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers, users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Wstęp

Poniższy raport jest częścią serii wydawniczej, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat technologii językowych i ich możliwych zastosowań.

Dostępność i wykorzystanie technologii językowych w Europie są różne w zależności od języka. Dlatego też działania, które należy podjąć, aby odpowiednio wspierać badania i rozwój technologii dla danego języka, są uzależnione od wielu czynników takich jak złożoność określonego systemu językowego i wielkość społeczności posługującej się tym językiem.

Członkowie META-NET, Sieci Doskonałości współfinansowanej przez Komisję Europejską, przeprowadzili analizę bieżącego stanu zasobów i technologii językowych dla 23 europejskich języków urzędowych oraz innych ważnych języków narodowych i regionalnych w Europie. Wyniki tej analizy sugerują, że w przypadku każdego języka istnieje wiele istotnych braków. Bardziej szczegółowa, specjalistyczna analiza i ocena bieżącej sytuacji pozwoli na optymalne wykorzystanie dodatkowych badań.

Do sieci META-NET w listopadzie 2011 należały 54 ośrodki badawcze z 33 krajów, współpracujące z podmiotami komercyjnymi, agencjami rządowymi, przedstawicielami przemysłu, organizacjami badawczymi, producentami oprogramowania, dostawcami technologii i uczelniami europejskimi. Wszyscy członkowie sieci tworzą wspólną wizję technologii językowych i zajmują się opracowaniem planów strategicznych, których realizacja pozwoli na uzupełnienie wykrytych braków technologicznych do 2020 r.