Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Slovak

The Slovak Language in the Digital Age / Slovenský jazyk v digitálnom veku

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

  • Jozef Ivanecký (European Media Laboratory): “S prehlbujúcou sa európskou integráciou rastie aj potreba kvalitatívneho posunu jazykových technológií v slovenčine, čoho dôkazom je aj táto publikácia.”
  • Jozef Ivanecký (European Media Laboratory): “This book is proof of deeper European integration increasing with the need for qualitative progress in LT for Slovak.”
  • Viera Rosová (podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku): “Aktuálne globalizačné procesy, mnohojazyčná Európa a existencia jazykových technológií vytvárajú podmienky pre vývoj nástrojov uľahčujúcich komunikáciu v rôznych oblastiach. Interdisciplinárny projekt META-NET predstavuje cestu, ktorou sa bude uberať ďalší rozvoj jazykových technológií v podmienkach jazykovej plurality zohľadňujúc potreby nositeľov väčších aj menších jazykov.”
  • Viera Rosová (Vice President SAS for Economy): “The current state of globalization, multilingual Europe, and the presence of language technologies create conditions for development of tools facilitating communication in diverse environments. The interdisciplinary project META-NET is expected to provide further development of language technologies considering the needs of language users.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focuses on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of future research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres in 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers and users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Predhovor

Táto biela kniha je súčasťou série, ktorá propaguje najnovšie poznatky a potenciál jazykových technológií. Je určená novinárom, politikom, jazykovým spoločnostiam, učiteľom a iným. V európskych krajinách majú jazykové technológie rozličnú úroveň aj využitie. Z toho dôvodu sú aj opatrenia potrebné na ďalšiu podporu výskumu a vývoja jazykových technológií pre každý jazyk odlišné. Požadované opatrenia závisia od mnohých faktorov, akými sú napríklad zložitosť daného jazyka či veľkosť jazykovej komunity.

META-NET, sieť excelentnosti, financovaná z~fondov Európskej komisie, vypracovala v tejto sérii bielych kníh analýzu súčasných jazykových zdrojov a technológií. Analýza zahŕňala okrem 23 oficiálnych európskych jazykov aj iné dôležité národné i regionálne jazyky Európy. Výsledky analýzy poukázali na značné nedostatky v technologickej podpore a na medzery vo výskume pre každý jazyk. Podrobnejšia expertná analýza a zhodnotenie momentálnej situácie pomôže maximalizovať efektivitu ďalších výskumov.

Od novembra 2011 META-NET pozostáva z 54 výskumných centier v 33 krajinách Európy. META-NET spolupracuje so zainteresovanými stranami z oblasti ekonómie (softvérové spoločnosti, poskytovatelia technológií a používatelia), z oblasti vládnych agentúr, výskumných organizácií, nevládnych organizácií, jazykových spoločenstiev a európskych univerzít. META-NET spoločne s týmito komunitami vytvára jednotnú technologickú víziu a strategický plán výskumu pre multilingválnu Európu 2020.