Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Slovenský jazyk v digitálnom veku — Zhrnutie

Európa sa počas posledných 60 rokov stala významnou politickou a ekonomickou silou, kultúrne a jazykovo je však stále veľmi rôznorodá. To znamená, že od Portugalska po Poľsko a od Talianska po Island je bežná komunikácia medzi občanmi Európy podobne ako komunikácia v oblasti podnikania a politiky neustále komplikovaná kvôli jazykovým bariéram. Európske inštitúcie minú ročne približne miliardu eur na preklady inojazyčných textov a na tlmočenie. Nemuselo by to tak byť, ak by moderné jazykové technológie a lingvistický výskum pomohli prekonať jazykové hranice. Ak vhodne využijeme inteligentné zariadenia a aplikácie, budeme môcť navzájom diskutovať alebo obchodovať a rôznosť jazykov nebude pre nás prekážkou.

Jedným zo spôsobov, ako prekonať jazykové bariéry, je naučiť sa niekoľko cudzích jazykov. Zvládnuť 23 oficiálnych jazykov členských štátov EÚ a približne 60 ďalších európskych jazykov je však málo pravdepodobné. Vďaka technologickej podpore už dokážeme viesť politické aj ekonomické rokovania, ako aj napredovať vo výskume.

Riešením mnohojazyčnosti je vybudovanie kľúčových technológií, ktoré európskym činiteľom ponúknu obrovské výhody, a to nielen v rámci spoločného európskeho trhu, ale aj pri obchodných vzťahoch s krajinami tretieho sveta, najmä s krajinami rozvíjajúcich sa ekonomík. Aby sme dosiahli tento cieľ a zároveň zachovali kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, musíme systematicky analyzovať špecifiká všetkých európskych jazykov, ako aj stav súčasných jazykových technológií. Navrhnuté riešenia budú mostom medzi jazykmi.

Rozvoj jazykových technológií pre slovenčinu a počítačového spracovania slovenského jazyka v porovnaní so susednými krajinami značne zaostáva. Napríklad v Českej republike sa výskum spracovania prirodzeného jazyka realizuje od polovice 90. rokov minulého storočia a zároveň tu majú jazykové technológie silnú komerčnú podporu. Za prvý významný krok rozvoja jazykových technológií sa na Slovensku považuje vybudovanie Slovenského národného korpusu na začiatku 21. storočia.

Prvé veľké projekty zamerané na jazykové technológie a zdroje na Slovensku boli osobitne schválené a financované vládou. Išlo o projekty Vybudovanie Národného korpusu slovenského jazyka a elektronizácia jazykovedného výskumu v rokoch 2002 – 2006 a Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu. Obidva projekty sa realizovali v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Projekt ďalej pokračoval pod názvom Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) na základe zmluvy o jeho spolufinancovaní medzi Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom kultúry SR a SAV.

Ďalším významným projektom v spracovaní slovenského jazyka bol projekt APD – Automatický prepis diktátu pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky koordinovaný Oddelením analýzy a syntézy reči Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou elektroniky a multimediálnych komunikácií Technickej univerzity v Košiciach, realizovaný v rokoch 2009–2011. Cieľom bolo vytvoriť systém na prepis hovoreného slovenského jazyka, špeciálne v oblasti súdnictva. Projekt bol financovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. V súčasnosti sa systém začína využívať v pilotnej prevádzke na súdoch Slovenskej republiky.

Tieto projekty sú na Slovensku doteraz jedinou významnou iniciatívou v oblasti počítačového spracovania slovenčiny. Ako uvádza naša séria bielych kníh, úroveň výskumu a stavu jazykových technológií je na Slovensku v porovnaní s inými európskymi krajinami oveľa nižšia. Preto je nevyhnutné zvýšiť úroveň jazykových technológií pre slovenčinu.

Dlhodobým cieľom META-NET-u je poskytnúť kvalitné jazykové technológie všetkým jazykom, aby sa napriek kultúrnym rozdielom dosiahla politická a ekonomická jednota. Technologické nástroje pomôžu prekonať existujúce bariéry. Všetky zainteresované strany (z oblasti politiky, vedy, obchodu a pod.) by sa mali snažiť o zjednotenie.

Séria bielych kníh dopĺňa aj ďalšie aktivity META-NET-u (pozri prílohu). Aktuálne informácie, napríklad najnovšie vízie alebo strategický výskumný program META-NET-u, sú dostupné na oficiálnej webovej stránke META-NET-u: http://www.meta-net.eu.