Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Slovene

The Slovene Language in the Digital Age / Slovenski jezik v digitalni dobi

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Contributors

Quotes

  • Dr. Danilo Türk (predsednik Republike Slovenije): “Jezikovne tehnologije za slovenski jezik je treba načrtno podpirati, da se bo slovenščina lahko uspešno razvijala tudi v prihajajočem digitalnem svetu.”
  • Dr. Danilo Türk (President of the Republic of Slovenia): “It is imperative that language technologies for Slovene are developed systematically if we want Slovene to flourish also in the future digital world.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differs. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (Software companies, technology providers, users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Predgovor

Bela knjiga je del zbirke, s katero širimo zavedanje o jezikovnih tehnologijah in o možnostih, ki jih ponujajo. Namenjena je izobraževalcem, novinarjem, politikom, jezikovnim skupnostim in vsem ostalim, ki jih zanima jezik. Dostopnost in raba jezikovnih tehnologij v Evropi se razlikuje od jezika do jezika. V skladu s tem se dejanja, potrebna za podporo raziskovanju in razvoju, med seboj razlikujejo in so odvisna od različnih dejavnikov, na primer od zahtevnosti jezikov ali velikosti njihovih skupnosti.

V projektu META-NET, mreži odličnosti, ki jo financira Evropska komisija, smo analizirali obstoječe stanje na področju jezikovnih virov in tehnologij. Analiza zajema 23 uradnih evropskih jezikov in ter nekatere druge pomembne evropske nacionalne in regionalne jezike. Rezultati analize kažejo, da pri vsakem jeziku obstaja precej vrzeli, detajlna strokovna analiza in ocena trenutnega stanja pa bo pripomogla k najboljšemu izkoristku novih raziskav in zmanjšanju s tem povezanih tveganj.

Mrežo META-NET sestavlja 54 raziskovalnih centrov iz 33 držav (stanje novembra 2011). V projektu sodelujemo z déležniki iz gospodarstva (računalniška podjetja, ponudniki tehnologij, uporabniki), državnih institucij, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij, jezikovnih skupnosti in evropskih univerz. Skupaj z navedenimi skupnostmi v projektu META-NET ustvarjamo skupno tehnološko vizijo in strateški raziskovalni načrt za večjezično Evropo 2020.