Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Swedish

The Swedish Language in the Digital Age / Svenska språket i den digitala tidsåldern

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

  • Lena Ekberg (chef för Språkrådet): “Högkvalitativ språkteknologi är kanske det mest effektiva medlet för att bevara Europas språkliga mångfald. Att alla språk ska kunna användas fullt ut i det moderna samhällslivet är en demokratisk fråga. Här fyller META-NET en viktig, för att inte säga avgörande, funktion.”
  • Lena Ekberg (head of the Swedish Language Council): “High-quality language technology may be the most effective means of preserving the linguistic diversity of Europe. Being able to use all languages fully in modern society is a question of democracy. In this connection META-NET fulfils a central, even crucial, function.”
  • Magnus Merkel (vd, Fodina Language Technology): “Boken ger en tydlig bild av var vi står i Europa idag när det gäller möjligheter att tackla utmaningar kring globalisering och språkbarriärer med hjälp av dagens och framtidens språkteknologi.”
  • Magnus Merkel (CEO, Fodina Language Technology): “This book gives a clear account of the state of language technology in Europe and how to approach challenges for globalisation using current and future language technology solutions.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differs. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers, users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Förord

Denna vitbok ingår i en serie med information om språkteknologi och de möjligheter denna teknologi öppnar. Vitboken riktar sig till journalister, beslutsfattare, språkgemenskaper, utbildare och andra. Tillgången till och användningen av språkteknologi varierar stort mellan Europas språk. Därför krävs olika åtgärder som beror på många faktorer, t.ex. hur komplext språket är och hur stor språkgemenskap det handlar om.

META-NET, ett EU-finansierat spetsforskningsnätverk, har inventerat och analyserat tillgången till språkresurser och språkteknologi i denna vitboksserie. Analysen omfattar de 23 officiella EU-språken, samt ett antal andra viktiga national- och regionalspråk i Europa. Resultaten av analysen visar på avsevärda brister i teknikstöd och stort behov av forskningsinsatser överlag. Den detaljerade expertanalys och lägesbedömning som föreligger här kan förhoppningsvis bidra till att maximera framtida forskningsinsatsers effektivitet.

META-NET består av 54 forskningscentra i 33 länder (i november 2011) som samverkar med intressenter från näringsliv (mjukvaru- och teknologiföretag, användare), offentlig sektor, ideella organisationer, språkgemenskaper och europeiska universitet. I samarbete med dessa grupper utvecklar META-NET en gemensam teknologivision och strategisk forskningsagenda för ett flerspråkigt Europa 2020.